Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sudijski pomoćnik-sudijski saradnik, zvanje savetnik Puno radno vreme

na PREKRŠAJNI SUD U ZAJEČARU u Zaječar (Poslato na 12-05-2021)

Sudijski pomoćnik-sudijski saradnik, zvanje savetnik


Oglas važi od: 12.5.2021.

PREKRŠAJNI SUD U ZAJEČARU
19000 Zaječar, Generala Gambete 44/4

Sudijski pomoćnik-sudijski saradnik, zvanje savetnik

Opis poslova radnog mesta: Pomaže sudiji u radu, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija i pojedinim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema pravne stavove, uzima na zapisnik predloge i druge podneske i izjave stranaka i vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije i druge stručne poslove po nalogu sudije ili predsednika Suda.

Uslovi za rad na radnom mestu sudijski pomoćnik- sudijski saradnik: visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen pravosudni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

Faze izbornog postupka i učešće kandidata: Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašajne komptencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom. 1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija: organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (provera će se vršiti pisanim putem – test); digitalna pismenost (provera će se vršiti rešavanjem zadatka praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru); poslovna komunikacija (provera će se vršiti pisanim putem). Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije “Digitalna pismenost” (posedovanje znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o psoedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti na traženom nivou i želeći da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije “Digitalna pismenost” neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu rad na računaru), dostavi traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Provera svake od opštih funkcionalnih kompetencija ne može trajati duže od jednog sata. Kandidati koji su osvojili jedan bod u proveri određene kompetencije, isključuje se iz daljeg izbornog postupka. Informacije o materijalu za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji suda. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: Među kandidatima vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija i to: Za radno mesto sudijski pomoćnik - sudijski saradnik: Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada sudska uprava-poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost suda- provera će se vršiti pisanim putem - test. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto sudijski pomoćnik – sudijski saradnik – posedovanje znanja i veština za izradu nacrta sudskih odluka i drugih akata – provera će se vršiti pisanim putem. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto sudijski pomoćnik – sudijski saradnik – prezenterske veštine, veštine upravljanja postupkom i veštine izveštavanja u predmetima – provera će se vršiti usmenim putem – razgovor sa kandidatom. Pisani test se sastoji od 15 pitanja sa više ponuđenih odgovora a kandidati odgovaraju na pitanja zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora. Kandidat može na svako pitanje dati, odnosno, zaokružiti samo jedan odgovor.Svako brisanje ili ispravka datog odgovora smatra se kao netačan odgovor. Vreme izrade testa je 1 (jedan) čas. Razgovor sa kandidatom zahteva da se u usmenom obliku da predlog rešenja određenog zadatka koji je tipičan za obavljanje poslova radnog mesta. Vreme za pripremu zadatka je 15 (petnaest) minuta. 1. Provera ponašajnih kompetencija: upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orjentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa i savesnost, posvećenost i integritet. Provera ponašajnih kompetencija će se vršiti intervjuom baziranim na kompetencijama (usmeno) ili Upitnikom (pisanim putem). Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na svim radnim mestima i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno). Vrsta radnog odnosa: Za radno mesto radni odnos se zasniva na neodređeno vreme u Prekršajnom sudu u Zaječaru uz obavezan probni rad za one koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad traje 6 (šest) meseci.

Opšti uslovi za rad na svim radnim mestima: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa i da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Datum oglašavanja i rok za podnošenje prijava na konkurs: Datum oglašavanja: 12.05.2021. Javni konkurs je oglašen na oglasnoj tabli Prekršajnog suda u Zaječaru, na internet prezentaciji Prekršajnog suda u Zaječaru, na portalu e- uprave i na internet prezentaciji i u periodičnom izdanju Nacionalne službe za zapošljavanje. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – publikacija „Poslovi“. Poslednji dan za podnošenje prijava je 20.05.2021.

Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Prekršajnog suda u Zaječaru. Prilikom predaje prijave na konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave se unosi u obrazac prijave nakon što Komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačen za dostavu obaveštenja. Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli fazu provere posebnih funkcionalnih kompetencija, pre intervjua sa Konkursnom komisijom za radno mesto sudijski pomoćnik: 1. biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; 2. uverenje o državljanstvu Republike Srbije; 3. izvod iz matične knjige rođenih; 4. diploma kojom se potvrđuje stručna sprema; 5. dokaz o položenom pravosudnom ispitu; 6. isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo): 7. potvrdu da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdate od strane državnog organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu; 8. uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci). Državni službenik koji se prijavljuje na konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudksim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnos opštinskim upravama, kao povereni posao). Svi dokazi se prilažu na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača. Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.

Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli fazu provere posebnih funkcionalnih kompetencija, pre intervjua sa konkursnom komisijom, pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Prijave i dokazi za javni konkurs se podnose na šalteru prijema Prekršajnog suda u Zaječaru na adresi Generala Gambete 44/4 Zaječar ili poštom na navedenu adresu, sa naznakom “Prijava na javni konkurs-popunjavanje izršilačkog radnog mesta (navesti radno mesto za koje se podnosi prijava).

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Gabriola Ivanov, sekretar suda, kontakt telefon 019/442-176 ili u zgradi suda u ul.Generala Gambete 44/4 Zaječar.

Datum i mesto provere kompetencija učesnika u izbornom postupku: Sa učesnicima postupka čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Prekršajnog suda u Zaječaru u ul Generala Gambete 44/4 Zaječar. Kandidati će o datumu i vremenu biti obavešteni na brojeve telefona ili e-mail adrese koje navedu u svojim obrascima prijave. Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili imejl adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomene: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje da kandidat nije osuđivan. Odredbom člana 9 stav 3 Zakona o optštem upravnom postupku propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje, dok je odredbom člana 103 stav 3 Zakona o opštem upravnom postupku propisano da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu “izjava” u Obrascu prijave zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi biće odbačene.Kandidati bez položen državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože u roku od 6 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Položen državni stručni ispit nije uslov niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Saglasno članu 9 Zakona o državnim službenicima pri zapošljavanju u državni organ kandidatim asu pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta, a izbor kandidata vrši se na osnovu provere kompetencija. Obaveštavaju se učesnici da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika. Prekršajni sud u Zaječaru ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti, etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Ovaj oglas objavljuje se na oglasnoj tabli Prekršajnog suda u Zaječaru, na internet prezentaciji Prekršajnog suda u Zaječaru, na portalu e- uprave i na internet prezentaciji i u periodičnom izdanju Nacionalne službe za zapošljavanje.Obrazac prijave na konkurs, za sva radna mesta, može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Prekršajnog suda u Zaječaru


Skoro postavljeni poslovi PREKRŠAJNI SUD U ZAJEČARU


Pregledano: 1660 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters