Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vozač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “POLETARAC” u Merošina (Poslato na 12-05-2021)

Vozač


Oglas važi od: 12.5.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
“POLETARAC”
18252 Merošina, Niška 2
tel. 018/4892-044

Vozač

USLOVI: u radni odnos može da bude primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 –US, 113/17 i 95/18-autentično tumačenje) ispunjava i uslove iz člana 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18-dr.zakoni, 10/19 i 6/20) i to ako: ima odgovarajuće obrazovanje; ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, odizimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ima državljanstvo Republike Srbije; zna srpski jeziki jezik. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka: 1), 3), 4) i 5) podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Pored opštih uslova određenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: srednje obrazovanje, vozačka dozvola B kategorije, lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom.

OSTALO: rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: kratku biografiju, sa adresom i kontakt telefonom, diplomu o stečenom obrazovanju, uverenje o državljanstvu RS, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda), uverenje da kandidat nije osuđivan za dela iz člana 139.stav 1.tačka 3. (uverenje mup-a), prijavni formular (Obrazac prijavnog formulara kandidati preuzimaju sa sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja). Kandidati podnose dokumenta u originalu ili overene kopije (ne starije od šest meseci). Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim formularom dostavljaju Ustanovi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave na konkurs (sa dokazima o ispunjenosti uslova) dostavljaju se na navedenu adresu Ustanove (Niška br. 2), sa naznakom: „Konkurs za vozača “ ili se neposredno predaju u Ustanovu, radnim danom, u vremenu od 07:00 do 15:00 časova, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Napomena: bliže informacije o oglasu mogu se dobiti u PU „Poletarac” Merošina preko telefona: 018/4892-044.


prijavama i neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “POLETARAC”


Pregledano: 168 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters