Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “BRATSTVO JEDINSTVO” VRBAS u Vrbas (Poslato na 12-05-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 12.5.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
“BRATSTVO JEDINSTVO” VRBAS
21000 Novi Sad, Palih boraca 2
tel. 021/702-515
e-mail: osbjvrbas@gmail.com

Nastavnik srpskog jezika
na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: kandidati konkursa treba da ispunjavaju uslove propisane članom 139, 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS„ br. 88/2017, 27/2018 -dr. zakoni, 10/2019, 27/2018. dr zakon, 6//2020) kao i da imaju odgovarajuće obrazovanje propisano Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“ br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021). Nastavnik srpskog jezika Odgovarajuće visoko obrazovanje i to: profesor srpskog jezika i književnosti, profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom, profesor srpske književnosti i jezika, profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću, diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima, diplomirani filolog srpske književnosti sa južnoslovenskim književnostima, profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost, profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik, profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike, profesor za srpskohrvatski jezik sa južnoslovenskim jezicima, profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima, profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti za nastavu u školama u kojima se obrazovno-vaspitni rad izvodi na mađarskom, odnosno rusinskom ili rumunskom jeziku, profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku i opštu književnost, profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom, diplomirani filolog za književnost i srpski jezik, diplomirani filolog za srpski jezik i književnost, profesor srpskog jezika i književnosti u odeljenjima za nacionalne manjine, profesor srpskog jezika i srpske književnosti, diplomirani komparatista, master filolog (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika), Srpska književnost i jezik sa komparatistikom), master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika), Srpska filologija (srpski jezik i književnost), Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost, Komparativna književnost sa teorijom književnosti), profesor srpskohrvatskog jezika i književnosti; master filolog iz oblasti filoloških nauka; profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika; master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet).

Nastavnik nemačkog jezika
sa 44% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutno zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: odgovarajuće visoko obrazovanje i to: profesor, odnosno diplomirani filolog za nemački jezik i književnost; profesor nemačkog jezika i književnosti; master filolog (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Nemački jezik i književnost); master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Nemački jezik i književnost). Lica koja su stekla akademsko zvanje master, moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije iz oblasti predmeta, odnosno na studijskim grupama/programima: Jezik, književnost, kultura, modul Nemački jezik i književnost; Nemački jezik. Posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; Dokaz da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog deteta, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrnavljanje, za krivično delo primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Posedovanje državljanstva Republike Srbije. Poznavanje srpskog jezika na kome se ostvaruje obrazovno- vaspitni rad u školi. Kandidati popunjavaju–prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampani prijavni formular potpisan sa naznačenim brojem telefona i adresom, kandidati prilažu sledeću dokumntaciju: Overeni prepis ili overenu fotokopiju diplome o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme; orginal ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije; orginal ili overenu kopiju uverenja o neosuđivanosti pribavljenu od nadležne službe MUP-a. Ukoliko kandidat nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku u obavezi je da dostavi dokaz o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visoke školske ustanove. Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnose izabrani kandidati pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijave sa potrebnom dokumenatcijom o ispunjavanju uslova konkursa je 15 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”. Adresa na koju se podnose prijave: OŠ”Bratstvo jedinstvo” Vrbas, ulica Palih boraca, broj 2, 21460 Vrbas. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Kandidati koji budu izbrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti koju vrši nadležna služba za zapošljavanje o čemu će kandidati biti obavešteni. Lice zaduženo za davanje obaveštenja po konkursu, sekretar škole, telefon: 021/702-515, 705-337.


Pregledano: 1019 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters