Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar škole Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA „SVETI TRIFUN“ SA DOMOM UČENIKA u Aleksandrovac (Poslato na 12-05-2021)

Sekretar škole


Oglas važi od: 12.5.2021.

SREDNjA ŠKOLA
„SVETI TRIFUN“
SA DOMOM UČENIKA
37230 Aleksandrovac, Kruševačka 8-10
tel. 337/3751-117

Sekretar škole

USLOVI: da kandidat ima obrazovanje iz oblasti pravnih nauka u skladu sa članom 140 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: 1) visoko obrazovanje stečeno: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Pored napred navedenih uslova, potrebno je da svi kandidati ispunjavaju opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 i 95/18) i posebne uslove propisane u članu 139 i članu 140 stav1. Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/17, 27/18, 10/19 i 6/20); da poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima; da ima državljanstvo Republike Srbije; da poseduje znanje srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa Zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože: popunjen i odštampan prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; dokaz da poseduju odgovarajuće obrazovanje (overenu fotokopiju diplome); dokaz da su državljani Republike Srbije (uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, ne starije od 6 (šest) meseci, originali ili overene fotokopije); dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima); dokaz da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje iz MUP-a, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija); dokaz da se protiv njih ne vodi krivični postupak i da nije pokrenuta istraga (uverenje iz suda ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija). Napomena: dokaz da poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole i koja će utvrditi ispunjenost uslova za prijem kandidata u radni odnos u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od prijema rezultata psihološke procene. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od 8 dana od obavljenog razgovora sa kandidatima. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave treba dostaviti lično ili poslati na adresu: Srednja škola „Sveti Trifun” sa domom učenika, Kruševačka 8-10, 37230 Aleksandrovac. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti preko telefona: 037/3751-117.


Pregledano: 877 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters