Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra – vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „ČAROLIJA“ u Vršac (Poslato na 12-05-2021)

Medicinska sestra – vaspitač


Oglas važi od: 12.5.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„ČAROLIJA“
26300 Vršac, Đure Jakšića 3
tel. 013/831-700

Medicinska sestra – vaspitač
na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

USLOVI: U radni odnos može biti primljen kandidat koji ispunjava sledeće uslove: ima više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije), na kojima je osposobljeno za rad sa decom jaslenog uzrasta ili srednje obrazovanje sa zvanjem medicinska sestra – vaspitač; ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ima državljanstvo Republike Srbije. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; potpisanu biografiju kandidata; dokaz o stečenom obrazovanju (overen prepis ili overenu fotokopiju diplome ili uverenja); dokaz o državljanstvu Republike Srbije (original / overena kopija uverenje o državljanstvu); fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, original / overena kopija uverenja o neosuđivanosti. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkurs: dipl. pravnik Miljana Đura, sekretar, kontakt telefon: 013/831-700. Prijave treba slati na adresu: Predškolska ustanova „Čarolija“, Vršac, Đure Jakšića 3.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „ČAROLIJA“


Pregledano: 526 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters