Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Rukovodilac radne jedinice - Remont Puno radno vreme

na Tatravagonka Bratstvo doo u Subotica (Poslato na 19-05-2021)

Zaposleni obavlja poslove RUKOVODILAC RADNE JEDINICE REMONT u PROIZVODNO-TEHNIČKOM SEKTORU sa sledećim opisom poslova:

Upravlja sa radnom jedinicom remont i najodgovorniji je za poslovanje navedene radne jedinice. Ličnim primerom i angažovanjem obezbeđuje uspešno poslovanje radne jedinice i preduzima mere za unapređenje rada.

1. Organizuje, vodi i upravlja proizvodnim procesom, vrši koordinaciju i praćenje rada svih radnika u RJ; koordinira rad između odeljenja,
2. Vrši izdavanje radnih naloga,
3. Učestvuje pri izradi operativnih mesečnih planova, vodeći računa o kapacitetima pogona, ispravnosti opreme i mašina; ljudskim i mašinskim kapacitetima,
4. Planira kadrove u okviru sektora, utvrđuje i brine se o kvalitetnoj strukturi radnika i primenjuje zahteve za kvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika prema potrebi za realizaciju,
5. Sprovodi utvrđenu politiku kvaliteta i ovlašćenja preneta od direktora sektora,
6. Kontroliše doslednu primenu sistema kvaliteta ISO 9001:2008.
7. Rešava i obezbeđuje poboljšanje nekvalitetne proizvodnje,
8. Odgovoran je da se nekvalitetan rad popravi bez naknade troškova,
9. Priprema i predlaže mere za ostvarenje plana proizvodnje, planira pripremu tehničke dokumentacije u cilju izvršenja planskih zadataka, kontrola izvršenja radnih zadataka programa razvoja i programa proizvodnje i podnošenje izveštaja direktoru sektora,
10. Rukovodi i uspostavlja funkcionisanje sistema planiranja i upravljanja proizvodnjom, analizira proces proizvodnje, tehnologije i radi na njenom usavršavanju,
11. Informiše podređene o kvalitetu, ispunjavanju normi, novim postupcima i propisima i načinu rada,
12. Podnosi izveštaj direktoru sektora o stanju, ostvarenim rezultatima proizvodnje, uposlenosti proizvodnih kapaciteta i zaposlenih, kao i svim bitnim dešavanjima i potrebama vezanim za život i rad radne jedinice,
13. Unapređuje organizaciju procesa rada i smanjuje troškove proizvodnje, utvrdjuje ciljeve kvaliteta za radnu jedinicu,
14. Koordinira aktivnosti, realizuje, podstiče i unapređuje saradnju među odeljenjima, vrši razmenu podataka i informacija značajnih za obavljanje radnih zadataka,
15. Pruža pomoć u proizvodnim kapacitetima drugim organizacionim jedinicama,
16. Odgovara za radnu jedinicu, ispunjenje plana i stvaranje uslova za svoje podređene kako bi mogli da ispune plan,
17. Stara se da se na vreme obezbedi snabdevanje sirovina/repromaterijala u skladu sa tehnološkim postupkom iz magacina i energentima, te da se obezbedi transportna podrška u cilju izvršenja zadataka i poštovanja radne discipline,
18. Pregleda i preporučuje mere, izmene i dopune organizacije za poboljšanje datog stanja; predlaže stimulaciju i destimulaciju podređenih radnika kao i mogućnost sprovođenja radnih zadataka prema vlastitoj strategiji u okviru datih ovlašćenja,
19. Učestvuje i vrši poslove vezane za organizaciju, koordinaciju i praćenje rada svih vođa odeljenja i odgovoran je za njihovo funkcionisanje,
20. Odgovoran je za ispunjenje operativnog plana mesečne, godišnje proizvodnje i preduzima sve mere u cilju 100% realizacije proizvodnje,
21. Vrsi nadzor i kontrolu kvaliteta izvršenih radova pre prijema radova od strane kontrole,
22. Angažuje se u završnoj predaji radova kupcu,

23. Obezbeđuje, kontroliše i odgovara za poštovanje propisane radne discipline, osigurava zaštitu i bezbednost radnih procesa, radnog prostora i bezbednost na radu podređenih zaposlenih,
24. Dnevno vodi pregled urađenog obima poslova sa problematikom koja je pratila tok odvijanja procesa, zastoje i razloge zastoja,
25. Odgovoran je za odlaganje, klasifikaciju i evidentiranje sekundarnih sirovina i otpada nastalih u odeljenju za koji je zadužen,
26. Tačno i uredno vodi i odgovara za razne evidencije o stanju materijala u svom odeljenju,
27. Odgovornost za tačnost, blagovremenost dostave, ažuriranje i evidentiranje svih dokumenata,
28. Odgovoran za disciplinu i angažovanje svih zaposlenih u radnoj jedinici,
29. Odobrava prekovremeni rad u dogovoru sa direktorom sektora,
30. Učestvuje na sastancima organizovanih od strane nadređenog,
31. Organizuje sastanke za svoje podređene,
32. Odgovoran je direktoru sektora za efikasnost rada sektora.

Radne obaveze:

1. da savesno i kvalitetno i u predviđenim rokovima obavlja poslove na koje je raspoređen,
2. da postupa u skladu sa propisima i normama radne discipline,
3. odgovoran je za savesno i blagovremeno izvršavanje radnih zadataka,
4. za svoj rad odgovora direktoru sektora i direktoru preduzeća,
5. zalaže se za očuvanje dobrog poslovnog uspeha Društva,
6. sarađuje sa direktorima/ menadžerima radnih jedinica/ sektora,
7. da u obavljanju poslova pimenjuje mere bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite,
8. koristi lična zaštitna sredstva koja mu pripadaju,
9. primenjuje i radi po propisima i procedurama sistema kvaliteta,
10. stalno se usavršava i učestvuje u obučavanju kolega u okviru organizacione jedinice.

USLOVI
1. školska sprema: IV – VII stepena mašinske ili druge struke potrebne za te poslove,
2. radno iskustvo: minimum 3 godine na poslovima u struci i organizaciji rada procesa proizvodnje,
3. posebni uslovi: poznavanje rada na računaru uz obavezno poznavanje odgovarajućih programa, aktivno znanje jednog stranog jezika (engleskog/ nemačkog)

Lični profil: tačnost, aktivna angažovanost, posvećenost poslu, urednost i spremnost za timski rad, analitičko i poslovno razmišljanje, kooperativnost, komunikativnost, odlučnost i samostalnost u radu, sposobnost pregovaranja, dobre organizacione sposobnosti.Skoro postavljeni poslovi Tatravagonka Bratstvo doo


Pregledano: 443 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters