Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar; Vaspitač; Kuvar Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “POLETARAC” u Merošina (Poslato na 19-05-2021)

Sekretar; Vaspitač; Kuvar


Oglas važi od: 19.5.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
“POLETARAC”
18252 Merošina, Niška 2
tel. 018/4892-044

Sekretar

USLOVI: U radni odnos može da bude primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 –US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje) ispunjava i uslove iz člana 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19 i 6/20), odnosno člana 45 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u PU „Poletarac” Merošina, i to ako: ima odgovarajuće obrazovanje; ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, odizimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ima državljanstvo Republike Srbije; zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka: 1), 3), 4) i 5) podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. U smislu uslova iz tačke 1), koja se tiče obrazovanja kandidata, propisano je sledeće: za obavljanje poslova radnog mesta sekretara može se zasnovati radni odnos sa licem koje ispunjava sledeće uslove: visoko obrazovanje stečeno na: studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije i specijalističke studije), diplomirani pravnik koji je stekao visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: kratku biografiju, sa adresom i kontakt telefonom, diplomu o stečenom obrazovanju, uverenje o državljanstvu RS, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda), uverenje da kandidat nije osuđivan za dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 (uverenje MUP-a), prijavni formular (Obrazac prijavnog formulara kandidati preuzimaju sa sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja). Kandidati podnose dokumenta u originalu ili overene kopije (ne starije od šest meseci). Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim formularom dostavljaju ustanovi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave na konkurs (sa dokazima o ispunjenosti uslova) dostavljaju se na navedenu adresu ustanove (Niška 2), sa naznakom: „Konkurs za sekretara predškolske ustanove“ ili se neposredno predaju u ustanovi, radnim danom, od 07.00 do 15.00 časova, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”. Napomena: bliže informacije o oglasu mogu se dobiti u PU „Poletarac” Merošina preko telefona: 018/4892-044.

Vaspitač

USLOVI: U radni odnos može da bude primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 –US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje) ispunjava i uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19 i 6/20, i to ako: ima odgovarajuće obrazovanje; ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, odizimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ima državljanstvo Republike Srbije; zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka: 1), 3), 4) i 5) podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. U smislu uslova iz tačke 1) koja se tiče obrazovanja kandidata, lice treba da ima odgovarajuće obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, osnovne strukovne studije, studijama u trajanju od tri godine, ili odgovarajuće više obrazovanje).

OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: kratku biografiju, sa adresom i kontakt telefonom, diplomu o stečenom obrazovanju, uverenje o državljanstvu RS, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda), uverenje da kandidat nije osuđivan za dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 (uverenje MUP-a), prijavni formular (Obrazac prijavnog formulara kandidati preuzimaju sa sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja). Kandidati podnose dokumenta u originalu ili overene kopije (ne starije od šest meseci). Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim formularom dostavljaju ustanovi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave na konkurs (sa dokazima o ispunjenosti uslova) dostavljaju se na navedenu adresu ustanove (Niška 2), sa naznakom: „Konkurs za vaspitača” ili se neposredno predaju, radnim danom od 07.00 do 15.00 časova, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Napomena: bliže informacije o oglasu mogu se dobiti u PU „Poletarac” Merošina preko telefona: 018/4892-044.

Kuvar

USLOVI: U radni odnos može da bude primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje) ispunjava i uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19 i 6/20), i to ako: ima odgovarajuće obrazovanje; ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, odizimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ima državljanstvo Republike Srbije; zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka: 1), 3), 4) i 5) podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Pored opštih zakonom predviđenih uslova, kandidati moraju da u smislu uslova iz tačke 1) koja se tiče obrazovanja kandidata ispunjavaju sledeće uslove: imaju srednju stručnu spremu, treći ili četvrti stepen stručne spreme – srednja škola kuvarskog smera.

OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: kratku biografiju, sa adresom i kontakt telefonom, diplomu o stečenom obrazovanju, uverenje o državljanstvu RS, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda), uverenje da kandidat nije osuđivan za dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 (uverenje MUP-a), prijavni formular (obrazac prijavnog formulara kandidati preuzimaju sa sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja). Kandidati podnose dokumenta u originalu ili overene kopije (ne starije od šest meseci). Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim formularom dostavljaju ustanovi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave na konkurs (sa dokazima o ispunjenosti uslova) dostavljaju se na navedenu adresu ustanove (Niška 2), sa naznakom: „Konkurs za kuvara” ili se neposredno predaju, radnim danom, od 07.00 do 15.00 časova, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Napomena: bliže informacije o oglasu mogu se dobiti u PU „Poletarac” Merošina, preko telefona: 018/4892-044.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “POLETARAC”


Pregledano: 162 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters