Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ” u Doljevac (Poslato na 19-05-2021)

Nastavnik matematike


Oglas važi od: 19.5.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
“VUK KARADžIĆ”
18410 Doljevac, Vuka Karadžića 6

Nastavnik matematike

USLOVI: odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (stečeno visoko obrazovanje na master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine); psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; uverenje o državljanstvu; znanje srpskog jezika. Kandidati podnose odštampan i popunjen prijavni formular sa zvanične stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz prijavni formular kandidati dostavljaju školi sledeću dokumentaciju: kratku biografiju, overenu fotokopiju diplome, uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci (original ili overenu kopiju), izvod iz matične knjige rođenih, sa hologramom, original ili overenu kopiju, uverenje o neosuđivanosti, lekarsko uverenje dostavlja izabrani kandidat prilikom potpisivanja ugovora o radu. Rok za podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Konkurs sprovodi konkursna komisija. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za zapošljavanja. Komisija nakon prijema rezultata psihološke procene kandidata, obavlja razgovor sa kandidatima. Prijave zajedno sa odštampanim i popunjenim formularom i sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Doljevac, Vuka Karadžića 6, 18410 Doljevac. Sva potrebna obaveštenja mogu se dobiti na telefon sekretara škole: 018/4151-422.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ”


Pregledano: 145 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters