Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Ekonomski tehničar; Ekonomista Puno radno vreme

na UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC u Kragujevac (Poslato na 19-05-2021)

Ekonomski tehničar; Ekonomista


Oglas važi od: 19.5.2021.

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC
34000 Kragujevac
Zmaj Jovina 30
tel. 034/505-273

Ekonomski tehničar
za potrebe Službe za pravne i ekonomsko-finansijske poslove, na određeno vreme od 12 meseci zbog povećanog obima posla, probni rad od 3 meseca

USLOVI: srednja stručna sprema – IV stepen.

Ekonomista
za potrebe Službe za pravne i ekonomsko-finansijske poslove, na određeno vreme od 12 meseci zbog povećanog obima posla, probni rad od 3 meseca
2 izvršioca

USLOVI: viša stručna sprema, VI stepen strukovnog / višeg obrazovanja.

OSTALO: opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/17, 95/18) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom radnih mesta Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa je radno iskustvo u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite na pomenutim poslovima. Izbor kandidata obaviće se na osnovu intervjua sa kandidatima koji obavlja stručna komisija Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta: diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila; izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime); kratka biografija sa adresom, kontakt telefonom, imejl-adresom. Kandidati koji imaju radno iskustvo (uključujući stručno osposobljavanje i usavršavanje) treba da dostave dokaz/potvrdu o radnom stažu od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), odnosno dokaz/potvrdu o volonterskom stažu u struci od strane nadležne službe. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Prilikom zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan da dostavi: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje nadležnog suda); uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice). Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi gore navedene dokumente u zahtevanom roku, sa njim se neće zasnovati radni odnos. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Univerzitetski klinički centar Kragujevac. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Konačni rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac (www.kc-kg.rs). Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Telefon za kontakt: 034/505-273. Prijave se podnose lično, u zatvorenoj koverti, preko pisarnice Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili putem pošte na adresu: Univerzitetski klinički centar Kragujevac, Zmaj Jovina 30, 34000 Kragujevac. Obavezno naznačiti za koje se radno mesto konkuriše: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC


Pregledano: 756 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters