Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na GIMNAZIJA „MILOŠ SAVKOVIĆ“ u Aranđelovac (Poslato na 19-05-2021)

Nastavnik srpskog jezika i književnosti


Oglas važi od: 19.5.2021.

GIMNAZIJA „MILOŠ SAVKOVIĆ“
34300 Aranđelovac
Josipa Grušovnika 1
tel. 034/711-051

Nastavnik srpskog jezika i književnosti

USLOVI: Uslovi za prijem u radni odnos predviđeni su čl. 139, 154 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 6/20), Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 1/21) i to: da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje: 1) profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost; (2) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik; (3) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i opštu književnost; (4) profesor srpskohrvatskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; (5) profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika; (6) profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom; (7) profesor srpskog jezika i književnosti; (8) profesor srpske književnosti i jezika; (9) profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću; (10) diplomirani filolog za književnost i srpski jezik; (11) diplomirani filolog za srpski jezik i književnost; (12) diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; (13) master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost); (14) master filolog (studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost). Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa komparatistikom, Srpska filologija: srpski jezik i književnost, Srbistika; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da je državljanin Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz popunjen prijavni formular, koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je podneti sledeća dokumenta: kratku biografiju, diplomu o stečenom obrazovanju, državljanstvo Republike Srbije (ne starije od šest meseci), izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz kaznene evidencije MUP-a RS (ne starije od šest meseci, pribavlja kandidat). Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (lekarsko uverenje) pribavlja kandidat koji bude zaključio ugovor o radu. Ukoliko se na ovaj konkurs podnose fotokopije dokumenata, one moraju biti overene. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu: Gimnazija „Miloš Savković“, Josipa Grušovnika 1, 34300 Aranđelovac, telefon: 034/711-051, sa naznakom „Za konkurs – nastavnik srpskog jezika i književnosti“. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA „MILOŠ SAVKOVIĆ“


Pregledano: 1105 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters