Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Zapisničar-referent Puno radno vreme

na OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U VRBASU u Vrbas (Poslato na 26-05-2021)

Zapisničar-referent

Oglas važi od: 26.5.2021.

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U VRBASU
21460 Vrbas, Palih boraca 9C

Zapisničar-referent

USLOVI: Osnovno javno tužilaštvo u Vrbasu, na osnovu člana 47, člana 48, člana 54 i člana 55 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, broj 79/2005, 81/2005 – ispr., 83/2005 – ispr., 64/2007, 67/2007 – ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 i 157/20), člana 17, člana 18, člana 20 i člana 21 Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Sl. glasnik RS” br. 2/19), članova 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, članova 19, 21, 22, 23 i 26 Pravilnika o sastavu konkursne komisije, načinu provere kompetencija, kriterijumima i merilima za izbor na izvršilačka radna mesta u sudovima i javnim tužilaštvima („Sl. glasnik RS” br. 30/19), Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu broj A 72/19 od 12.03.2019. godine i Pravilnika o izmeni pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu broj A 72/19 od 25.06.2019. godine i Odluke rukovodioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vrbasu o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu javnim konkursom A broj 141/21 od 14.05.2021. godine, oglašava

JAVNI KONKURS
za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u
Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Osnovno javno tužilaštvo u Vrbasu, Palih boraca 9c, Vrbas.

II Radno mesto koje se popunjava:

Zapisničar – referent

III Opis poslova: Po godišnjem rasporedu poslova obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad tužiocu kod koga je raspoređen, piše zapisnike, vodi unos tekstova po diktatu i sa diktafonskih traka vrši prepis tekstova i rukopisa i izrađuje sve vrste tabela, u saradnji sa korisnicima usluga koriguje unete podatke, stara se o savremenom oblikovanju teksta, priprema i štampa završene materijale i distribuira ih korisnicima usluga, stara se o čuvanju i prenosu podatka, dostupnosti materijala, ispravnosti birotehničke opreme i racionalnom korišćenju kancelarijskog i drugog potrošnog materijala, vodi upisnik za eveidenciju štampanih stvari i publikacija, vodi evidenciju o svom radu, radi i druge poslove po nalogu javnog tužioca.

IV Uslovi: III ili IV stepen srednje školske spreme društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen ispit za daktilografa 1-a klase, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije.

V FAZE IZBORNOG POSTUPKA

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašajne kompetencije i faza u kojoj se sprovodi intervju sa Komisijom.

1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija: Svim kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije i to: organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (provera će se vršiti putem pisanog testa); digitalna pismenost (provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz, sertifikat o poznavanju rada na računaru); poslovna komunikacija (provera će se vršiti pisanom simulacijom).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost”, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – „digitalna pismenost”“, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere.

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: Nakon sačinjavanja izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to: – Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada iz oblasti administrativni poslovi (kancelarijsko poslovanje i priprema materijala i vođenje zapisnika). – Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti daktilobiro (poznavanje propisa relevantnih za nadležnosti i organizaciju u javnom tužilaštvu), položen ispit za daktilografa 1A klase – dokazuje se uverenjem, sertfikatom koji se podnosi uz prijavu). – Posebna funkcionalna kompentencija u oblasti relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima i Zakon o državnim službenicima, poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa relevantnih za obavljanje poslova radnog mesta zapisničar).

3. Provera ponašajnih kompetencija: Ponašajne kompetencije su: upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata rada; orijentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet (proveravaće se od strane diplomiranog psihologa – pisanim putem – upitnik).

4. Intervju sa Komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom. Vremenski okvir provere svih kompetencija je tri meseca od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

VI Mesto rada: Vrbas, Palih boraca 9c.

VII Trajanje radnog odnosa: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme

VIII Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da ima propisanu stručnu spremu i da ispunjava uslove određene zakonom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (član 45 stav 1 Zakona o državnim službenicima).

IX Obrazac prijave na konkurs i dokazi koji se prilažu: Prijava na konkurs podnosi se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet stranici Osnovnog javnog tužilaštva u Vrbasu: www.vb.os.jt.rs, ili u štampanoj verziji u upravi tužilaštva, Palih boraca 9c. Obrazac prijave mora biti svojeručno potpisan. Obrazac prijave na konkurs sadrži: podatke o konkursu, lične podatke, adresu stanovanja, telefon, elektronsku adresu, obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa, podatak o znanju rada na računaru, podatak o znanju stranog jezika, dodatne edukacije, radno iskustvo, posebne uslove, dobrovoljno datu izjavu o pripadnosti nacionalnoj manjini, posebne izjave od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državnim organima. Prijava na javni konkurs može se podneti putem pošte ili neposredno na adresu: Osnovno javno tužilaštvo u Vrbasu, Vrbas, Palih boraca 9c. Prilikom prijema prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje na javnom konkursu. Podnosilac prijave biće obavešten o dodeljenoj šifri u roku od 3 dana od dana prijema prijave na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

X Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovreme, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu na osnovu podataka navedenih u obracsu prijave na konkurs, sprovešće se izborni postupak, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (adrese, brojeve telefona ili imejl-adrese) koje su naveli u prijavi. Provera svih kompetencija obaviće se u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Vrbasu, Palih boraca 9c. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili imejl-adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.

XI Ostali dokazi koje prilažu samo kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa komisijom: original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdaje nadležna policijska uprava, ne starije od 6 meseci); potvrda da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (ili pismena izjava učesnika konkursa); original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, original ili overena fotokopija uverenja o položenom državnom stručnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru (ukoliko poseduje isti); Obrazac 1 – Izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega.

Napomena: odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/2016 i 95/18) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Potrebno je da kandidat u delu izjava u obrascu prijave zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa komisijom pozvaće se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji u ostavljenom roku ne prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisanim putem se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na adresu navedenu u oglasu.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao) kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je: osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”.

Adresa na koju se podnosi prijava na javni konkurs: Osnovno javno tužilaštvo u Vrbasu, Palih boraca 9c, Vrbas, sa naznakom „Za javni konkurs”.

XII Izborni postupak: Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak, objavljuje se na internet prezentaciji tužilaštva prema šiframa njihove prijave. Kandidate koji uspešno završe pismenu proveru opštih funkcionalnih kompetencija konkursna komisija će obavestiti o vremenu i mestu provere posebnih funkcionalnih kompetencija, a potom i o vremenu i mestu provere ponašajnih kompetencija i na kraju obaviti intervju sa kandidatima. Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: tužilački pomoćnik Nemanja Slimak, kontakt telefon: 021/704-114. Napomena: Svi dokazi se prilažu na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog tumača. Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana. Neblagovreme, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene zaključkom.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.

Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao rukovodilac OJT u Vrbasu.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji Osnovnog javnog tužilaštva u Vrbasu www.vb.os.jt.rs, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-Uprave, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Osnovnog javnog tužilaštva u Vrbasu www.vb.os.jt.rs.Pregledano: 1235 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters