Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik istorije Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“ u Melnica (Poslato na 26-05-2021)

Nastavnik istorije


Oglas važi od: 26.5.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„BRANKO RADIČEVIĆ“
12305 Melnica
tel. 012/348-570
e-mail: skolamelnica@gmail.com

Nastavnik istorije
sa 35% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva, odnosno bolovanja radi nege deteta

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: da poseduju odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u osnovnoj školi – za predmet istorija („Sl. gl. RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016 i 10/2016), da ispunjavaju uslove propisane članom 139 stav 1 tačke 1), 2), 3), 4) i 5) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Stav 1 – u radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice pod uslovima propisanim zakonom i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1. tačke 1), 3), 4) i 5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključivanja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave na konkurs slati na adresu: OŠ „Branko Radičević“, 12305 Melnica, tel. 012/348-570, skolamelnica@gmail.com.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“


Pregledano: 166 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters