Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “LANE” u Doljevac (Poslato na 26-05-2021)

Vaspitač


Oglas važi od: 26.5.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA “LANE”
18410 Doljevac
Dr Mihajla Timotijevića 3

Vaspitač

USLOVI: visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem; odgovarajuće srednje obrazovanje, u skladu sa posebnim zakonom; položen stručni ispit (licencu za rad). Posebni uslovi koje kandidat treba da ispuni: da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Prijave se podnose na adresu: Predškolska ustanova “Lane” Doljevac, Dr Mihajla Timotijevića 3, 18410 Doljevac. Uz prijavni formular za konkurs, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati treba da dostave sledeća dokumenta: diplomu o završenoj školi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, potvrdu o neosuđivanosti, original ili overene kopije koje nisu starije od 6 meseci. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava iznosi 8 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “LANE”


Pregledano: 376 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters