Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA VELIKO GRADIŠTE u Veliko Gradište (Poslato na 26-05-2021)

Doktor medicine

Oglas važi od: 26.5.2021.

DOM ZDRAVLjA VELIKO GRADIŠTE
12220 Veliko Gradište
Vojvode Putnika 28

Doktor medicine
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

Opis poslova: organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, prati zdravstveno stanje stanovništva na svom području i osigurava podatke za potrebe zdravstvene statistike, utvrđuje rizike za zdravlje, predlaže i sprovodi mere za njihovo otklanjanje, sprovodi zdrastveno-vaspitne aktivnosti i ostvaruje saradnju sa ključnim pojedincima i organizacijama u zajednici; organizuje i sprovodi propisane sistematske, ciljane i skrining preglede; učestvuje u posebnim programima (vakcinacija, mere u toku epidemija i masovnih nesreća, mere za rano otkrivanje bolesti); obavlja preglede i upućuje na dalju dijagnostiku i specijalističke preglede, određuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja, određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje, određuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede; propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i medicinsko - tehnička pomagala; daje ocenu o zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti, ide u kućne posete u okviru terenskog rada, zbrinjava pacijente na mestu povređivanja, odnosno naglo nastalog oboljenja, kojima je neophodno ukazivanje hitne medicinske pomoći, po potrebi prati pacijenta u hitnom sanitetskom transportu do odgovarajuće zdravstvene ustanove; vodi sve propisane medicinske evidencije, sve preduzete mere beleži u karton osiguranika ili protokol, obavlja i druge poslove predviđene Pravilnikom.

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidat je dužan da ispunjava i sledeće uslove: završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca ili rešenje o upisu u imenik Lekarske komore). Uz prijavu – molbu (obavezno navesti broj i datum oglasa) kandidati prilažu neoverene kopije sledeće dokumentacije: diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila, uverenje o položenom stručnom ispitu; odobrenje za samostalan rad (licenca ili rešenje o upisu u imenik komore); potpuna lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefonom i imejl-adresom (preko kojih će se vršiti korespondencija – zakazivanje intervjua sa kandidatima) i izjavom da nije osuđivan. O potrebi sprovođenja daljih razgovora sa kandidatima koji se jave na konkurs, a radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu, odlučiće direktor. Kandidati koji ne dođu na intervju neće biti rangirani. Konačnu odluku o izboru kandidata koji će biti primljeni u radni odnos donosi direktor. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Služba za pravne, ekonomsko-finansijske i tehničke poslove Doma zdravlja Veliko Gradište. Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidat koji se prima u radni odnos dužan je da dostavi lekarsko uverenje, dokaz da nije osuđivan (uverenje izdaje MUP) i dokumentaciju prethodno navedenu uz prijavu/molbu u originalu ili overene fotokopije. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji “Poslovi” (internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje) i Ministarstva zdravlja RS. Prijave na oglas dostavljati u zatvorenim kovertama na pisarnici Doma zdravlja Veliko Gradište ili putem pošte na adresu: Dom zdravlja Veliko Gradište, Vojvode Putnika 28, 12220 Veliko Gradište, uz napomenu „Prijava na oglas“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Po završenom konkursu predata dokumenta neće biti vraćena kandidatima. Za bliže informacije možete se obratiti na telefon: 012/7160-700.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA VELIKO GRADIŠTE


Pregledano: 448 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters