Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik španskog jezika Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“ u Požarevac (Poslato na 26-05-2021)

Nastavnik španskog jezika

Oglas važi od: 26.5.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„SVETI SAVA“
12000 Požarevac
Vojske Jugoslavije 18

Nastavnik španskog jezika

USLOVI: Kandidati pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – odluka US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje), treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 139 stav 1. tačke 1), 2), 3), 4) i 5) i članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19 i 6/20) uslove iz Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik“ broj 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,8/2020 i 16/2020) i posebne uslove iz Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mesta u OŠ „Sveti Sava” u Požarevcu: 1. da imaju odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020): visoko obrazovanje za nastavnika osnovne škole, za pedagoga i psihologa, na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijana u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; kandidat mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik – jezik na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Kandidati za radna mesta uz prijavu na konkurs treba da dostave: overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju i overenu fotokopiju dodatka diplomi; uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci); original ili overenu fotokopiju uverenja iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ne starije od 6 meseci); dokaz o znanju srpskog jezika (podnose samo kandidati koji su stekli odgovarajuće obrazovanje na drugom jeziku); kratku radnu biografiju (CV) sa obaveznim navođenjem adrese stanovanja i broja telefona; popunjen prijavni formular sa zvanične internet starnice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kandidati koji uđu u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju će izvršiti Nacionalna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka, a pre donošenja odluke o izboru kandidati biće pozvani na razgovor. Kandidat koji bude izabran dužan je da pre zaključenja ugovora o radu dostavi uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima – lekarsko uverenje ne starije od 6 meseci. Konkurs za radno mesto otvoren je 8 dana od dana objavljivanja. Svojeručno potpisanu prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju poštom na adresu: OŠ „Sveti Sava” Požarevac, Vojske Jugoslavije 18, 12000 Požarevac, sa naznakom „Konkurs za prijem u radni odnos na radno mesto _____(napisati za koje radno mesto konkurišete)” ili predati lično u zatvorenoj koverti sa svim potrebnim naznakama na navedenu adresu u sekretarijatu škole, svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 časova, u roku od 8 dana od objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“


Pregledano: 479 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters