Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pomoćni radnik Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA ZAJEČAR u Zaječar (Poslato na 26-05-2021)

Pomoćni radnik


Oglas važi od: 26.5.2021.

TEHNIČKA ŠKOLA ZAJEČAR
19000 Zaječar, Knjeginje Ljubice 3-5

Pomoćni radnik
na određeno vreme do povratka zaposlenog sa bolovanja dužeg od 60 dana

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove za prijem u radni odnos propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17, 27/2018 – dr. zakon, 10/19 i 6/20). Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 – drugi zakoni i 10/19 i 6/20). Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: da ima osnovno obrazovanje; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se može naći na zvaničnoj internet stranici Minstarstva prosvete (http://www.mnp.gov.rs), a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi. Uz prijavni formular kandidati dostavljaju i sledeću dokumentaciju: kraću biografiju, overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, dokaz da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (potvrda, uverenje ili drugi dokument izdat od strane MUP-a RS, original ili overena fotokopija); dokaz da kandidat ima državljanstvo Republike Srbije (original ili overena fotokopija uverenja); dokaz o poznavanju srpskog jezika, kao jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad – dostavlja samo kandidat koji nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku (potvrda, uverenje ili drugi dokument kojim se dokazuje da je ispit iz srpskog jezika položen po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove, original ili overena fotokopija). Lekarsko uverenje kojim se potvrđuje da kandidat ima psihičku, fizičku zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima podnosi se pre zaključenja ugovora o radu. Psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima vrši nadležna Nacionalna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijave na konkurs slati na adresu Tehničke škole u Zaječaru, Kneginje Ljubice 3-5, 19000 Zaječar, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkursnu komisiju“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u obzir. Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Kandidat će biti pismenim putem obavešten o ishodu konkursa. Bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon: 019/422-876.


Pregledano: 609 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters