Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Stručni saradnik – logoped; Medicinska sestra – vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠE DETE“ u Vranje (Poslato na 26-05-2021)

Vaspitač; Stručni saradnik – logoped; Medicinska sestra – vaspitač


Oglas važi od: 26.5.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„NAŠE DETE“
17500 Vranje
Cara Dušana 22

Vaspitač
2 izvršioca

Spremačica

Stručni saradnik – logoped
na određeno vreme radi zamene zaposlene na dužem bolovanju

Vaspitač
na određeno vreme radi zamene zaposlene na dužem bolovanju
2 izvršioca

Medicinska sestra – vaspitač
na određeno vreme radi zamene zaposlene na porodiljskom odsustvu

USLOVI: Kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove za zasnivanje radnog odnosa: 1) imaju odgovarajuće obrazovanje i to: stručni saradnik – logoped: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10 septembra 2005. godine, diplomirani defektolog, odsek za logopeda ili lice sa visokom stručnom spremom, defektološke struke, odsek logopeda; vaspitač – više obrazovanje ili visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne, osnovne akademske ili specijalističke strukovne studije) ili na studijama drugog stepena (master akademaske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, vaspitač; medicinska sestra – vaspitač: srednje obrazovanje, medicinska sestra – vaspitač; spremačica – osnovna škola, 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom, 3) da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državljanstvo Republike Srbije; 5) da znaju jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Kandidati uz prijavu na konkurs dostavljaju: dokaz o stručnoj spremi (overena fotokopija diplome), uverenje – izvod iz kaznene evidencije MUP-a da lice nije osuđivano za krivična dela iz tačke 3 obaveznih uslova za zasnivanje radnog odnosa, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija). Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. U postupku odlučivanja vrši se prethodna provera psihofizičkih sposobnosti kandidata koju obavlja nadležna NSZ primenom standardizovanih postupaka. Kandidati potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavljaju na adresu: Predškolska ustanova „Naše dete“ Vranje, Cara Dušana 22, poštom ili lično, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠE DETE“


Pregledano: 1921 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters