Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave u područnom odeljenju u Kržincu Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“ u Vladičin Han (Poslato na 26-05-2021)

Nastavnik razredne nastave u područnom odeljenju u Kržincu


Oglas važi od: 26.5.2021.

OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“
17510 Vladičin Han
Đure Jakšića bb

Nastavnik razredne nastave u područnom odeljenju u Kržincu

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 139 stav 1 tačke 1)–5), članom 140 stav 1 i 2, članom 142 stav 1 i 4 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019 i 6/2020) i uslove iz Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik”, broj 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 i 19/2020) – u daljem tekstu: Pravilnik): da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima kojima su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; obavezno obrazovanje kandidata je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (koje je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu); kandidat koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu smatra se da ima obrazovanje iz prethodnog stava; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi iz tačaka 1)–5) dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1), 3)–5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Po raspisanom konkursu kandidati treba da podnesu: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (original ne stariji od 6 meseci, overa fotokopije ne starija od 6 meseci); original dokaza nadležne policijske uprave da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (original, ne stariji od 30 dana); overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, a za lica kojima još nije izdata diploma overenu fotokopiju uverenja o stečenom odgovarajućem obrazovanju; overenu fotokopiju diplome o završenim studijama prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta (samo učesnik konkursa koji ima završene studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka); overenu fotokopiju dokaza nadležne visokoškolske ustanove o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečenom na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (samo učesnik konkursa koji je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stekao na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja); overenu fotokopiju dokaza nadležne visokoškolske ustanove o položenim ispitima iz pedagogije i psihologije, odnosno overenu fotokopiju dokaza o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu (samo učesnik konkursa koji je u toku studija položio ispit iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu); overenu fotokopiju dokaza odgovarajuće visokoškolske ustanove o položenom ispitu iz srpskog jezika (samo učesnik konkursa koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku). Uslovi za zasnivanje radnog odnosa moraju biti ispunjeni i posle zasnivanja radnog odnosa. Rok za prijavljivanje na konkurs je osam dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji NSZ “Poslovi”. U postupku odlučivanja o izboru kandidata konkursna komisija utvrđuje ispunjenost uslova za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona, vrši uži izbor kandidata koje upućuje na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. U roku od osam dana od dana dobijanja rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima, sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima. Termini izraženi u ovim tekstu u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni ženski i muški rod lica na koja se odnose. Prijavu poslati na gore navedenu adresu. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole. Neblagovremene, nepotpune i neispravne prijave se neće uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“


Pregledano: 199 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters