Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine izabrani lekar Puno radno vreme

na Dom zdravlja „Irig“ u Irig (Poslato na 31-05-2021)

Doktor medicine izabrani lekar

Dom zdravlja „Irig“, Irig

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom i to:DOKTOR MEDICINE IZABRANI LEKAR..... .....................................................1 izvršilacza rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih sa hitnom medicinskom pomoći sa sanitetskim prevozom.Opis poslova prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja „Irig“:

- Prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

- Organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, prati zdravstveno stanje stanovništva na svom području i osigurava podatke za potrebe zdravstvene statistike, utvrđuje rizike za zdravlje, predlaže i sprovodi mere za njihovo otklanjanje, sprovodi zdravstveno-vaspitne aktivnosti i ostvaruje saradnju sa ključnim pojedincima i organizacijama u zajednici;

- Radi u preventivnim savetovalištima;

- Organizuje i sprovodi propisane sistematske, ciljane i skrining preglede;

- Obavlja preglede i upućuje na dalju dijagnostiku i specijalističke preglede, određuje vrstu i način lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja, određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje, određuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede;

- Propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i medicinsko – tehnička pomagala;

- Daje ocenu o zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti, ide u kućne posete u okviru terenskog rada;

- Zbrinjava pacijente na mestu povređivanja, odnosno naglo nastalog oboljenja, kojima je neophodno ukazivanje hitne medicinske pomoći, po potrebi prati pacijenta u hitnom sanitetskom transportu do odgovarajuće zdravstvene ustanove;

- Učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;

- Obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;

- Planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite,

- Utvrđuje vreme i uzrok smrti;

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledeće posebe uslove:Visoko obrazovanje – Medicinski fakultet:

- Na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine,

- Na osnovni studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

- Položen stručni ispit;

- Licenca;

- Najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.Zainteresovani kandidati dužni su da prilože sledeću dokumentaciju:- Kratka biografija (CV) sa adresom i kontakt telefonom i e-mail adresom,

- Fotokopija lične karte ili očitana lična karta ukoliko je čipovana,

- Diploma o završenom Medicinskom fakultetu (overena fotokopija),

- Uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija),

- Licenca lekarske komore ili Rešenje o upisu (overena fotokopija),

- Kandidati koji imaju radno iskustvo odgovarajući dokaz o tome (fotokopija radne knjižice, potvrde, uverenja i sl.)

- Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih

- Fotokopija izvoda iz matične knjige i venčanih (ako je kandidat promenio prezime),

- Fotokopija uverenja o državljanstvu,

- Izjava da je zdravstveno sposoban za traženi posao, da se protiv njega ne vodi krivični postupak kao i da nije osuđivan.Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje kadrovska služba Doma zdravlja „Irig“.

Kandidat koji bude izabran pre zaključivanja ugovora o radu dužan je da dostavi:

- lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati,

-uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original ili overena fotokopija uverenja suda, ne starije od 6 meseci),

-uverenje da kandidat nije osuđivan (original ili overena fotokopija uverenja iz policijske uprave, ne starije od 6 meseci).

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedene dokumente u ostavljenom roku sa njim se neće zaključiti ugovor o radu.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Oglas će biti objavljen i na sajtu Doma zdravlja „Irig“.

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon 022/2462-030 lok.115.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Dom zdravlja „Irig“, ul. Vojvode Putnika br. 5, 22406 Irig, sa naznakom „Prijava na oglas za Doktora medicine“.Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na veb-stranici Doma zdravlja „Irig“(www.dzirig.rs).Рок важења
08.06.2021.
Захтевани ниво квалификација
Факултет - VII1 степен (4-6 године)
Радно искуство у занимању
Више од 6 месеци
Број извршилаца
1
Место рада
Ириг
Врста радниг односа / ангажовања
Неодређено
Стручни испит или лиценца
stručni ispit, licenca
Напомена
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).


Pregledano: 173 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters