Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove; Vaspitač Puno radno vreme

na PU „MILKA DIMANIĆ“ u Vlasotince (Poslato na 09-06-2021)

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove; Vaspitač


Oglas važi od: 09.6.2021.

PU „MILKA DIMANIĆ“
16210 Vlasotince, 12. brigade 34

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava opšte uslove za prijem u radni odnos iz čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i uslove u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u PU „Milka Dimanić“ Vlasotince to: odgovarajuće visoko obrazovanje iz oblasti ekonomske nauke: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koje uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; poznavanje rada na računaru, najmanje godina dana radnog iskustva u struci.

Vaspitač
6 izvršilaca

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava opšte uslove za prijem u radni odnos iz čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i to: odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena( master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – vaspitač, u skladu sa zakonom, na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili odgovarajuće više obrazovanje.

OSTALO: Ostali uslovi: 1. posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; 2. neosuđivanost pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za lice nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 3. posedovanje državljanstva Republike Srbije; 4. znanje srpskog jezika i jezika na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji preuzimaju sa zvanične internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Kandidati uz prijavni formular i kratku biografiju dostavljaju i: overenu kopiju diplome ili uverenja o stečenom obrazovanju, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu kopiju), uverenje o državljanstvu RS (original ili overenu kopiju ne starije od šest meseci), uverenje o neosuđivanosti za krivična dela iz čl. 139 st. 1 tač. 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (pribavlja se u nadležnoj policijskoj upravi MUP-a, ne starije od šest meseci), dokaz o znanju srpskog jezika kao jezika na kojem se izvodi vaspitno-obrazovni rad u ustanovi (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku); potvrde o pohađanju kursa, obuke ili sl. ili izjava da poznaje rad na računaru, potvrda o radnom iskustvu. Za radno mesto vaspitača, uz prijavni formular i kratku biografiju, kandidati dostavljaju i: overenu kopiju diplome ili uverenja o stečenom obrazovanju, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu kopiju), uverenje o državljanstvu RS (original ili overenu kopiju, ne starije od šest meseci); uverenje o neosuđivanosti za krivična dela iz čl. 139. st. 1 tač. 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, iz kaznene evidencije MUP-a (ne starije od šest meseci), dokaz o znanju srpskog jezika na kojem se izvodi vaspitno-obrazovni rad (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku). Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) podnosi samo izabrani kandidat pre zaključivanja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Svojeručno potpisane prijave sa kontakt podacima i sa potrebnom dokumentacijom kojima se dokazuje ispunjenost uslova treba dostaviti poštom ili predati lično na adresu: Predškolska ustanova „Milka Dimanić“ Vlasotince, 12. brigade 34, 16210 Vlasotince, sa naznakom „Konkurs za prijem u radni odnos“. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Kandidati koji ne budu izabrani dokumentaciju mogu preuzeti kod sekretara u PU „Milka Dimanić“ Vlasotince. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara Predškolske ustanove i putem telefona: 016/875-425.


Skoro postavljeni poslovi PU „MILKA DIMANIĆ“


Pregledano: 268 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters