Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar škole Puno radno vreme

na SENĆANSKA GIMNAZIJA u Senta (Poslato na 16-06-2021)

Sekretar škole

Oglas važi od: 16.6.2021.

SENĆANSKA GIMNAZIJA
24400 Senta, Glavni trg 12
tel. 024/811-751

Sekretar škole

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa iz člana 24 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje iz oblasti pravnih nauka u skladu sa članom 140 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020); da ima psihičku, fizičku i zdrastvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (mađarski jezik).

OSTALO: Uz prijavu na konkurs dostaviti: biografiju; overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju – izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o neosuđivanosti pravnosnažnom presudom za krivična dela nabrojana u tački 3 (uverenje iz kaznene evidencije MUP-a, ne starije od 6 meseci); uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci; dokaz o poznavanju srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (mađarski jezik); popunjen prijavni formular koji je propisan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nalazi se na sajtu Ministarstva. Kopije moraju biti overene. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad (lekarsko uverenje) izabrani kandidat treba da dostavi školi pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu: Senćanska gimnazija, Senta, Glavni trg 12. Sva obaveštenja mogu se dobiti na telefon: 024/811-751.


Skoro postavljeni poslovi SENĆANSKA GIMNAZIJA


Pregledano: 523 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters