Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Zamenik matičara matičnog područja Senta – mlađi saradnik Puno radno vreme

na OPŠTINA SENTA OPŠTINSKA UPRAVA u Senta (Poslato na 16-06-2021)

Zamenik matičara matičnog područja Senta – mlađi saradnik

Oglas važi od: 16.6.2021.

OPŠTINA SENTA
OPŠTINSKA UPRAVA

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Odeljenje za opštu upravu i društvene delatnosti, Odsek za opštu upravu

Zamenik matičara matičnog područja Senta – mlađi saradnik

Opis poslova: vodi matične knjige, vrši upis činjenice smrti i činjenice sklapanja brakova u inostranstvu naših državljana i službeno nabavlja potrebnu dokumentaciju od nadležnih organa za potrebe istih, vodi drugi primerak matičnih knjiga, izdaje izvode iz matičnih knjiga na osnovu podataka iz centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga, izdaje izvode iz matičnih knjiga i izvode namenjenih za upotrebu u inostranstvu, izdaje uverenja o činjenicama i podacima upisanim u matične knjige, obavlja poslove matičara u vezi sklapanja braka, sačinjava zapisnike o prijavi rođenja, zaključenja braka i smrti i iste unosi u matične knjige, vrši tehničku ispravku osnovnog upisa i naknadne beleške u matičnim knjigama, tehničko brisanje osnovnog upisa i naknadne zabeleške koje šalje u centralno skladište podataka, dnevno ažurira sve promene i šalje ih u centralno skladište podataka, vrši uvid u arhivu osnovnog upisa radi provere podataka zbog ispravke ili promene istih, vodi registar matičnih knjiga i knjiga državljana, obaveštava nadležne sudove o činjenici smrti i podatke o naslednicima u cilju pokretanja ostavinskog, vrši upis promena činjenica i podataka u knjizi državljana Republike Srbije koja je bila vođena u Opštinskoj upravi opštine Senta po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu Zakona o državljanstvu RS („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 90/2007) i iste unosi u elektronsku bazu, izdaje uverenja o državljanstvu na osnovu matične knjige rođenih i knjige državljana Republike Srbije koja je bila vođena u Opštinskoj upravi opštine Senta po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu Zakona o državljanstvu RS („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 90/2007), vodi evidencije izdatih izvoda i uverenja, u skladu sa zakonom dostavlja činjenice i podatke o kojima se vodi službena evidencija, arhivira predmete, vodi matičnu arhivu i izdaje uverenja iz matične arhive po zahtevu stranaka i drugih organa, u sladu sa zakonom, sastavlja statističke izveštaje iz svog delokruga rada, vrši svakodnevni upis promena u matične knjige (zaključenje brakova, prestanak brakova, činjenice smrti, otpust i prijem u državljanstvo, promene ličnih imena, ispravka pogrešno upisanih činjenica u matične knjige, upis JMBG, razvodi brakova, upis ličnih imena i po mađarskom jeziku i pravopisu), slanje izveštaja o otpustu i prijemu u državljanstvo MUP, slanje izveštaja o zaključenju brakova matičarima drugih matičnih područja, MUP-u, referentima za vođenje biračkih spiskova, dostavljanje izveštaja o određenom JMBG za lica koja su zaključila brak u drugim matičnim područjima, dostavljanje izveštaja o smrti matičarima drugih matičnih područja radi upisa činjenice smrti i radi brisanja iz evidencije državljana, MUP-u, referentima za vođenje biračkog spiska, dostavljanje izveštaja Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje za lica koja su preminula van Opšte bolnice Senta, sastavljanje mesečnog izveštaja Medicinskom centru Senta o licima koja su umrla na teritoriji opštine Senta, sastavlja mesečni izveštaj o svom radu koji izveštaj dostavlja rukovodiocu odseka, načelniku odeljenja i načelniku Opštinske uprave, stara se o naplati administrativnih taksi iz delokruga radnog mesta, u svom svakodnevnom radu koristi softverski program „Nordsoft” radi kreiranja elektronske baze dokumenata Opštinske uprave opštine Senta i elektronski program centralnog sistema matičnih knjiga CSDPMK, vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca odseka, načelnika odeljenja ili načelnika Opštinske uprave.

Uslovi: Opšti uslovi: stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, položen državni stručni ispit i završen pripravnički staž. Posebni uslovi: položen stručni ispit za matičara, ovlašćenje za obavljanje poslova matičara, osposobljenost za rad na računaru i poznavanje (srpskog i mađarskog) jezika i pisma koji su u službenoj upotrebi u opštini.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: osposobljenost za rad na računaru – usmeno i pismeno; poznavanje (srpskog i mađarskog) jezika i pisma koji su u službenoj upotrebi u opštini – usmeno.

Mesto rada: 24400 Senta, Opština Senta, Opštinska uprava opštine Senta, Glavni trg 1.

Adresa na koju se podnosi prijava: Opština Senta, Opštinska uprava opštine Senta, Glavni trg 1, 24400 Senta, sa naznakom „Za javni konkurs“ i navođenjem radnog mesta za koje se prijava podnosi.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Eva Gere, rukovodilac Odseka za opštu upravu – saradnik, telefon: 024/655-487; imejl: radniodnos@zenta-senta.co.rs.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana. Rok počinje da teče od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Dnevnik“ i „Magyar Szo“ (od 09.06.2021).

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lice sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavlja original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu), original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, dokaz da lice nije pravosnažno osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i dokaz da ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnos. Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

Trajanje radnog odnosa: Za navedena radna mesta radni odnos se zasnova na neodređeno vreme.

Mesto, dan i vreme kada će se srovesti izborni postuopak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, naznačene veštine i znanja biće proveravani u prostoriji poslovne zgrade Opštinske uprave opštine Senta – Andruško sala, počev od 30.06.2021. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni pismenim putem.

Napomene: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao načelnik Opštinske uprave opštine Senta. Javni konkurs objavljen je na internet stranici i oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Senta, internet stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.


Pregledano: 765 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters