Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠA RADOST“ u Varvarin (Poslato na 16-06-2021)

Vaspitač


Oglas važi od: 16.6.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„NAŠA RADOST“
37260 Varvarin, Slobode bb
tel. 037/788-346

Vaspitač

USLOVI: Kandidat može da bude primljen u radni odnos pod uslovima: 1) da ima završenu odgovarajuću višu stručnu spremu za vaspitače: na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili odgovarajuće više obrazovanje; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad; 6) da ima licencu za rad ili da u roku od 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa položi ispit za licencu; 7) najmanje 1 godina radnog iskustva. Dokazi o ispunjenosti uslova za radno mesto vaspitač iz tačke 1 ovog konkursa, pod 1), 3), 4), 6) i 7) sastavni su deo prijave na konkurs i podnose se u originalu ili u vidu overenih fotokopija, a dokaz pod 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju: diplomu o završenom odgovarajućem višem obrazovanju (original ili overenu fotokopiju), izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda kao dokaz da lice nije osuđivano (original ili overenu fotokopiju), uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju), dokaz o radnom iskustvu (original ili overenu fotokopiju), licencu za rad (original ili overenu fotokopiju), ukoliko je poseduju. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Rešenje o izboru kandidata doneće Konkursna komisija, u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Prijavni formular i potrebnu dokumentaciju treba poslati na adresu ustanove: PU „Naša radost“ Varvarin, Slobode bb, 37260 Varvarin. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon: 037/788-346.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠA RADOST“


Pregledano: 110 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters