Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani bibliotekar Puno radno vreme

na BIBLIOTEKA „JOŽEF ATILA“ u Kanjiža (Poslato na 16-06-2021)

Diplomirani bibliotekar


Oglas važi od: 16.6.2021.

BIBLIOTEKA „JOŽEF ATILA“
24420 Kanjiža, Damjanićeva 2

Diplomirani bibliotekar
u ogranku Biblioteke u Horgošu

USLOVI: da je kandidat državljanin Republike Srbije; da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora ili kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu; visoka stručna sprema – VII stepen ili osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB; poznavanje rada na računaru; poznavanje jednog stranog jezika; poznavanje jezika u službenoj upotrebi u opštini Kanjiža; radno iskustvo najmanje godinu dana u bibliotečko-informacionoj delatnosti; položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa Pravilnikom. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, dokaz o stručnoj spremi (overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi), uverenje o radnom stažu, uverenje o državljanstvu RS (original ili overenu kopiju, ne stariju od 6 meseci), overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih ako je došlo do promene prezimena (ne starije od 6 meseci), fotokopiju / očitanu ličnu kartu, uverenje iz kaznene evidencije (Ministarstvo unutrašnjih poslova), uverenje suda da se ne vodi istraga, niti je podignuta optužnica za krivična dela iz nadležnosti višeg suda, uverenje nadležnih organa da lice nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti, kao i da nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti iz bibliotekarstva, overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu. Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji NSZ „Poslovi”. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave konkursna komisija će odbaciti zaključkom. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu. Obaveštenje o izboru kandidatima će biti dostavljeno u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad za navedeni posao (lekarsko uverenje). Prijave se dostavljaju putem pošte u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Za javni konkurs“, na adresu: Biblioteka „Jožef Atila“ Kanjiža, Damjanićeva 2, 24420 Kanjiža ili lično u prostorijama Biblioteke na navedenoj adresi.


Pregledano: 272 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters