Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sudijski pomoćnik – sudijski saradnik zvanje: savetnik Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U DIMITROVGRADU u Dimitrovgrad (Poslato na 16-06-2021)

Sudijski pomoćnik – sudijski saradnik zvanje: savetnik


Oglas važi od: 16.6.2021.

OSNOVNI SUD U DIMITROVGRADU
18320 Dimitrovgrad, Trg Zorana Đinđića 2

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Osnovni sud u Dimitrovgradu, Trg Zorana Đinđića 2, Dimitrovgrad

II Radno mesto koje se popunjava:

Sudijski pomoćnik – sudijski saradnik
zvanje: savetnik

Opis poslova: pomaže sudiji u radu i referisanju, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u jednostavnim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka, uzima na zapisnik tužbe, predloge i druge podneske i izjave stranaka, vrši i druge poslove samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima i predsednika Suda.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i položen pravosudni ispit.

Opšti uslovi: Pored navedenih uslova kandidati treba da ispunjavaju i uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane čl. 24 i 26 Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18) i članom 45 stav 1 Zakona o državnim službenicima: da je učesnik konkursa punoletan državljanin Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Prema članu 9 stav 1 i 2 Zakona o državnim službenicima, pri zapošljavanju u državni organ kandidatima su pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta, a izbor kandidata vrši se na osnovu provere kompetencija.

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata: Stručnu osposobljenost kandidata konkursna komisija vrednuje u izbornom postupku, ocenjujući ispunjenost uslova prema tekstu oglasa, usaglašenom sa opisom radnog mesta u Pravilniku o unutraššem uređenju i sistematizacii radnih mesta u Osnvnom sudu u Dimitrovgradu. Izborni postupak sprovodi se u fazama u kojima se proveravaju opšte i posebne funkcionalne kompetencije, zatim ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju. U izbornom postupku komisija će proveriti opšte funkcionalne kompetencije: organizacija i rad državnih organa Republike Srbije; digitalna pismenost; poslovna komunikacija.

Kompetencija „organizacija i rad državnih organa Republike Srbije” biće proverena putem testa sa pitanjima zatvorenog tipa, koji kandidati rešavaju obeležavanjem jednog od više ponuđenih odgovora. Test od 15 pitanja sačinjava komisija metodom slučajnog izbora iz baze pitanja zatvorenog tipa, koja će biti objavlena na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Dimitrovgradu.

Kompetencija „digitalna pismenost” biće proverena rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru, a test sačinjava komisija metodom slučajnog izbora iz baze zadataka zatvorenog tipa. Kandidati koji su, u skladu sa oglasom o konkursu, priložili odgovarajući sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju ove kompetencije se ne proveravaju.

Kompetencija “poslovna komunikacija” proverava se pisanom simulacijom. Simulacija (studija slučaja) zahteva da se u pisanom obliku da predlog rešenja određenog zadatka koje je tipično za obavljanje poslova na radnom mestu. Provera se obavlja u papirnoj formi. Zadatak sačinjava Komisija metodom slučajnog izbora iz baze pitanja zatvorenog tipa.

Među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija u izbornom postupku proveriće se i posebne funkcionalne kompetencije, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Osnovnom sudu u Dimitrovgradu. Provera će se izvršiti kroz dve faze: izrada pisanog testa sa pitanjima zatvorenog tipa i rešavanje usmenog zadatka (studija slučaja). Pisanim testom biće provereno poznavanje procesnog i materijalnog prava. Usmenim razgovorom sa kandidatom – rešavanjem zadatka (studije slučaja) koji je tipičan za radno mesto za koje je raspisan konkurs biće provereno poznavanje propisa, prezenterske veštine i veštine izveštavanja u predmetima. Komisija će za potrebe provere posebnih kompetencija sačiniti test od po 15 pitanja i tri zadatka, najkasnije 24 sata pre početka provere, od kojih će metodom slučajnog izbora izabrati test i zadatak koji će raditi svi prijavljeni kandidati.

Po proveri opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija u izbornom postupku proveriće se i ponašajne kompetencije, i to: upravljanje informacijama, upravlanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa i savesnost, posvećenost i integritet. Proveru će izvršiti diplomirani psiholog putem intervjua i upitnika.

Nakon provere ponašajnih kompetencija Komisija obavlja usmeni intervju sa kandidatima radi procene motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanja vrednosti državnih organa.

O datumu i mestu za svaku od navedenih faza postupka kandidati će biti blagovremeno obavešteni, 3 dana pre datuma polaganja (putem mejla ili kontakt telefona iz prijave), s tim da će prva od predviđenih provera (provera opštih funkcionalnih kompetencija) biti zakazana u što kraćem roku nakon podnošenja prijava i formiranja liste kadidatata.

IV Podnošenje prijave i pribavljanje dokaza o činjenicama koje su neophodne za odlučivanje: Kandidati prijavu podnose na obrascu koji se može preuzeti neposredno u prostorijama Sudske uprave Osnovnog suda u Dimitrovgradu, na adresi: Trg Zorana Đinđića 2, Dimitrovgrad.

Prilikom predaje prijave na konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se vodi izborni postupak. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavljanjem na način koji je naznačen u prijavi. Prijava sadrži i podatke o načinu pribavljanja podataka iz službenih evidencija (kandidat se opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega).

Uz prijavu kandidati podnose: 1. original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije; 2. original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih; 3. original ili overenu fotokopiju dokaza o stečenom visokom obrazovanju; 4. original ili overenu fotokopiju dokaza o položenom pravosudnom ispitu; 5. uverenje o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci); 6. potvrdu da kandidatu nije prestao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa koju izdaje državni organ u kome je kandidat bio u radnom odnosu (podnose samo kandidati koji su bili u radnom odnosu u drugom državnom organu); 7. biografiju (CV) sa prilozima. Potrebno je da kandidati prijavu potpišu svojeručno. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama koje poslove overe obavljaju kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama (osim uverenja o neosuđivanosti koje ne može da bude starije od 6 meseci). Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Osnovni sud u Dimitrovgradu će pribaviti dokaze o čienjenicama o kojima se vodi službena evidencija: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih, osim ukoliko kandidat izričito izjavi da će navedene podatke pribaviti sam (u obrascu za prijavu na konkurs). Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijvu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Rok za podnošenje prijava na oglas sa kratkom biografijom i odgovarajućom dokumentacijom je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Kandidati prijave na oglas podnose na adresu: Osnovni sud u Dimitrogradu, Trg Zorana Đinđića 2, lično ili preporučenom pošiljkom, sa naznakom: „Za konkurs za prijem na radno mesto sudijski pomoćnik”.

Lice koje je zaduženo za davanje obavešteša o konkursu: Svetlana Marinković Dimitrov, zamenik predsednika Suda, kontakt telefon: 010/361-717.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi (overene fotokopije ili original) konkursna komisija će odbaciti. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola. Ovaj oglas objavluje se na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Dimitrovgradu, na portalu e-Uprave, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.


Pregledano: 255 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters