Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Magacioner/ekonom Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „BOŠKO BUHA“ u Vrbas (Poslato na 16-06-2021)

Vaspitač; Magacioner/ekonom


Oglas važi od: 16.6.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„BOŠKO BUHA“
Vrbas, Blok Save Kovačevića 8
tel. 021/705-100

Vaspitač
4 izvršioca

USLOVI: 1) odgovarajuće obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije) i specijalističke strukovne studije, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10. septembra 2005. godine do 07. oktobra 2017. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje; 2) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom; 3) da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Magacioner/ekonom

USLOVI: 1) odgovarajuće srednje obrazovanje, 2) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državljanstvo Republike Srbije.

OSTALO: Dokazi o ispunjenosti uslova pod tač. 1), 3)–5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave slati na adresu: Predškolska ustanova „Boško Buha“ Vrbas, Blok Save Kovačevića 8, Vrbas sa naznakom: „Za konkurs“, ili lično, svakog radnog dana od 08.00 do 12.00 sati


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „BOŠKO BUHA“


Pregledano: 1135 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters