Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na GIMNAZIJA PIROT u Pirot (Poslato na 16-06-2021)

Nastavnik matematike


Oglas važi od: 16.6.2021.

GIMNAZIJA PIROT
18300 Pirot, Srpskih vladara 128

Nastavnik matematike

USLOVI: da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje (u skladu sa članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja), da ispunjava uslove u pogledu stručne spreme, odnosno da je: (1) profesor matematike; (2) diplomirani matematičar; (3) diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene; (4) diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku; (5) diplomirani matematičar – informatičar; (6) diplomirani matematičar – profesor matematike; (7) diplomirani matematičar za matematiku ekonomije; (8) profesor matematike i računarstva; (9) diplomirani matematičar – astronom; (10) diplomirani matematičar – teorijska matematika; (11) diplomirani matematičar – primenjena matematika; (12) diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom osnovi geometrije); (13) diplomirani informatičar; (14) diplomirani profesor matematike – master; (15) diplomirani matematičar – master; (16) diplomirani inženjer matematike – master (sa izbornim predmetom osnovi geometrije); (17) profesor matematike – teorijsko usmerenje; (18) profesor matematike – teorijski smer; (19) master matematičar; (20) master profesor matematike; (21) diplomirani profesor matematike i računarstva – master iz oblasti matematičkih nauka; (22) master matematičar – profesor matematike; lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima Matematika ili Primenjena matematika (sa položenim ispitom iz predmeta Geometrija ili Osnovi geometrije); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje ili zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da je državljanin Republike Srbije, da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad. Kandidati uz prijavni formular, koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prilažu: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; kandidat koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje po propisima koji uređuju visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine, dostavlja i overenu fotokopiju diplome o završenim studijama prvog stepena; uverenje ili potvrdu o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, koje izdaje nadležna policijska uprava; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, dostavljaju i dokaz da poznaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad – overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na srpskom jeziku ili original ili overena fotokopija uverenja, odnosno potvrde o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci. Prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom se podnosi lično ili se šalje na adresu: Gimnazija Pirot, Srpskih vladara 128, 18300 Pirot, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Poslovi“ i na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA PIROT


Pregledano: 273 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters