Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pravobranilački pomoćnik Puno radno vreme

na GRAD PIROT GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO u Pirot (Poslato na 16-06-2021)

Pravobranilački pomoćnik


Oglas važi od: 16.6.2021.

GRAD PIROT
GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO
18300 Pirot, Srpskih vladara 82

Pravobranilački pomoćnik
Gradsko pravobranilaštvo, zvanje savetnik

Opis poslova: Pomaže gradskom pravobraniocu u obavljanju poslova iz delokruga gradskog pravobranilaštva, izrađuje pravobranilačke podneske i akte.

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje iz oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet). Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku.

U izbornom postupku proverava se za radno mesto: primena propisa – usmeno, putem razgovora – u oblasti: izrada pravobranilačkih podnesaka i akata i preduzimanja radnji zastupanja na raspravama pred sudom – poznavanje Zakona o parničnom postupku, Zakona o javnoj svojini, Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa i Zakona o eksproprijaciji i dr. zakona; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština komunikacije – usmeno, putem razgovora.

Mesto rada: Gradsko pravobranilaštvo grada Pirota, Srpskih vladara 82, Pirot.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“ i narednog dana od dana objavljivanja Obaveštenja o javnom konkursu u dnevnom listu „Danas“.

Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Vesna Vlatković, telefon: 010/305-536, e-mail: opstiposlovi@pirot.rs, od 07 do 15časova svakog radnog dana.

Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: Gradsko pravobranilaštvo Grada Pirota, Srpskih vladara 82, Pirot, sa naznakom: „Za javni konkurs“ i navođenjem radnog mesta za koje se prijava podnosi.

Trajanje radnog odnosa: Za navedeno radno mesto radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Uslovi za rad na radnom mestu: da je učesnik konkursa državljanin Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da učesnik konkursa nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da učesnik konkursa ima propisano obrazovanje i radno iskustvo u struci za radno mesto za koje podnosi prijavu.

Prijava na javni konkurs treba da sadrži: biografiju kandidata sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon, mejl-adresu, podatke o obrazovanju, podatkr o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima. Prijava mora biti svojeruručno potpisana.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih (izdat na obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama objavljenom u „Sl. glasniku RS“, br. 20/09 i 145/14); original ili overena fotokopija uverenja da lice nije pravnosnažno osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave izdat nako objavljivanja ovog konkursa); overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo); dokaz da licu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa – za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave; izjavu u kojoj se učesnik konkursa opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega. Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim – gradskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije overene pre 1. marta 2017. god. u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim – gradskim upravama.

Odredbama članova 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9 stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103 stav 3). Navedene dokaze kandidat može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti – da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na internet prezentaciji Grada Pirota u delu „Konkursi“ ili na šalteru br. 1 u Uslužnom centru Gradske uprave. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, naznačene stručne osposobljenosti, veštine i znanja koje se vrednuju u izbornom postupku biće proveravane u prostorijama Gradskog pravobranilaštva grada Pirota u. Srpskih vladara 82, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili adrese) koje navedu u svojim prijavama. U izbornom postupku ocenjuju se samo one stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata koje su navedene u javnom konkursu i na način koji je naveden u javnom konkursu.

NAPOMENA: Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave podležu probnom radu od 6 meseci.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj na način kako je predviđeno ovim javnim konkursom, biće odbačene zaključkom konkursne komisije. Javni konkurs sprovode konkursna komisija koju je imenovao gradski pravobranilac Grada Pirota. Ovaj oglas objavljuje se na veb-stranici www.pirot.rs, na oglasnoj tabli Grada Pirota, u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”, a u dnevnim novinama” Danas” objavljuje se Obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Pregledano: 547 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters