Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Stručni saradnik – pedagog Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ u Stepojevac (Poslato na 23-06-2021)

Stručni saradnik – pedagog


Oglas važi od: 23.6.2021.

OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“
Stepojevac, 7. oktobra 219

Stručni saradnik – pedagog

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa iz člana 24 Zakona o radu, treba da ispunjava i uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: da poseduje odgovarajuće obrazovanje, u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021) za rad na radnom mestu stručni saradnik – pedagog; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da ima državljanstvo Republike Srbije; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, kao i nepostojanje diskriminatornog ponašanja na strani kandidata, utvrđenog u skladu sa zakonom; da zna srpski jezik i jezik na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim formularom dostavljaju školi. Uz prijavni formular kandidati dostavljaju sledeću dokumentaciju: overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu (ukoliko ga kandidat poseduje); uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju, ne starije od šest meseci); dokaz o neosuđivanosti i o nepostojanju diskriminatornog ponašanja – uverenje iz kaznene evidencije MUP-a (original ili overenu fotokopiju, ne starije od šest meseci); dokaz o znanju srpskog jezika – dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Prijave dostaviti lično ili putem preporučene pošte na adresu škole: Osnovna škola „Vuk Karadžić“, 7. oktobra 219, 11564 Stepojevac. Konkurs sprovodi konkursna komisija, koju imenuje direktor škole posebnim rešenjem.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“


Pregledano: 184 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters