Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor...; Asistent...; Saradnik... Docent za užu naučnu oblast Medicina rada Puno radno vreme

na UNIVERZITET U PRIŠTINI MEDICINSKI FAKULTET u Kosovska Mitrovica (Poslato na 23-06-2021)

Profesor...; Asistent...; Saradnik... Docent za užu naučnu oblast Medicina rada

Oglas važi od: 23.6.2021.

UNIVERZITET U PRIŠTINI
MEDICINSKI FAKULTET
38220 Kosovska Mitrovica
Anri Dinana bb
tel. 028/498-298

Redovni profesor za užu naučnu oblast Interna medicina
2 izvršioca

Vanredni profesor za užu naučnu oblast Interna medicina

Docent za užu naučnu oblast Medicina rada

Asistent sa doktoratom za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija

Asistent sa doktoratom za užu naučnu oblast Oralna hirurgija

Asistent za užu naučnu oblast Oralna hirurgija

Asistent za užu naučnu oblast Biohemija

Asistent za užu naučnu oblast Hirurgija – Anesteziologija

Asistent za užu naučnu oblast Ginekologija

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Medicinska statistika

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Farmakologija

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Anatomija

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Nuklearna medicina

I Uslovi za izbor nastavnika:

A) U zvanje redovnog profesora može biti birano lice koje ispunjava sledeće minimalne uslove:

OBAVEZNI USLOVI: 1. ispunjeni uslovi za izbor u zvanje vanrednog profesora, 2. pozitivna ocena pedagoškog rada u studentskim anketama tokom celokupnog prethodnog izbornog perioda, 3. objavljena dva rada iz naučne oblasti za koju se bira, u periodu od izbora u zvanje vanrednog profesora, u časopisima kategorije M21, M22 ili M23, 4. citiranost od 10 heterocita, 5. jedno plenarno predavanje na međunarodnom ili domaćem naučnom skupu ili dva saopštenja na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima, 6. knjiga iz relevantne oblasti, odobren udžbenik od strane Nastavno-naučnog veća Fakulteta, poglavlje u odabranom udžbeniku ili prevod odabranog inostranog udžbenika, za užu naučnu oblast za koju se bira, objavljenog u periodu od izbora u nastavničko zvanje, 7. rezultat u razvoju naučno-nastavnog podmlatka na fakultetu, 8. učešće u komisijama za odbranu tri završna rada na specijalističkim, odnosno master akademskim studijama, 9. nastavnik koji se bira u zvanje redovnog profesora mora ispunjavati i uslove da bude mentor za vođenje doktorske disertacije u skladu sa standardom 9 (nastavno osoblje) Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

IZBORNI USLOVI: Kandidat za izbor u zvanje mora da ispuni najmanje dva izborna elementa predviđena članovima 5, 6 i 7, koji moraju da budu navedeni i obrazloženi u referatu komisije za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika.

b) U zvanje vanrednog profesora može biti birano lice koje ispunjava sledeće uslove:

Uslovi za prvi izbor u zvanje vanrednog profesora

OBAVEZNI USLOVI: 1. ispunjeni uslovi za izbor u zvanje docenta; 2. pozitivna ocena pedagoškog rada u studentskim anketama tokom celokupnog prethodnog izbornog perioda; 3. obavezno pedagoško iskustvo na univerzitetu u trajanju od najmanje tri godine; 4. objavljena dva rada iz naučne oblasti za koju se bira, u periodu od izbora u zvanje docenta u časopisima kategorije M21, M22 ili M23; 5. originalno stručno ostvarenje ili rukovođenje ili učešće u projektu; 6. odobren udžbenik, monografija, praktikum ili zbirka zadataka od strane Nastavno-naučnog veća Fakulteta (sve sa ISBN brojem) za užu naučnu oblast za koju se bira.

IZBORNI USLOVI: Kandidat za izbor u zvanje mora da ispuni najmanje dva izborna elementa predviđena članovima 5, 6 i 7, koji moraju da budu navedeni i obrazloženi u referatu komisije za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika.

Uslovi za svaki sledeći izbor u zvanje vanrednog profesora:

OBAVEZNI: 1. pozitivna ocena pedagoškog rada u studentskim anketama tokom celokupnog prethodnog izbornog perioda; 2. objavljen jedan rad iz naučne oblasti za koju se bira u časopisu kategorije M21, M22 ili M23.

IZBORNI USLOVI: Kandidat za izbor u zvanje mora da ispuni najmanje dva izborna elementa predviđena članovima 5, 6 i 7, koji moraju da budu navedeni i obrazloženi u referatu komisije za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika.

c) U zvanje docenta može biti birano lice koje ispunjava sledeće uslove:

Uslovi za prvi izbor u zvanje docenta

OBAVEZNI USLOVI: 1. pristupno predavanje iz oblasti za koju se bira, pozitivno ocenjeno od strane visokoškolske ustanove; 2. pozitivna ocena pedagoškog rada u studentskim anketama tokom celokupnog prethodnog izbornog perioda; 3. obavezno pedagoško iskustvo na univerzitetu, u trajanju od najmanje tri godine; 4. objavljen jedan rad iz naučne oblasti za koju se bira u časopisu kategorije M21, M22 ili M23.

IZBORNI USLOVI: Kandidat za izbor u zvanje mora da ispuni najmanje dva izborna elementa predviđena članovima 5, 6. i 7, koji moraju da budu navedeni i obrazloženi u referatu komisije za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika.

Uslovi za svaki sledeći izbor u zvanje docenta:

OBAVEZNI USLOVI: 1. pozitivna ocena pedagoškog rada u studentskim anketama tokom celokupnog prethodnog izbornog perioda; 2. objavljen jedan rad iz naučne oblasti za koju se bira u časopisu kategorije M21, M22 ili M23 u periodu od poslednjeg izbora u zvanje docenta.

IZBORNI USLOVI: Kandidat za izbor u zvanje mora da ispuni najmanje dva izborna elementa predviđena članovima 5, 6 i 7 koji moraju da budu navedeni i obrazloženi u referatu komisije za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika.

d) U zvanje saradnika u nastavi može biti birano lice koje ispunjava sledeće uslove:

OBAVEZNI USLOVI: Za saradnika u nastavi na fakultetu može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Fakulteta i ovim Pravilnikom i to: 1. ako je student doktorskih studija; 2. ako je integrisane akademske studije završio/la sa prosečnom ocenom najmanje osam (8,00); 3. ako ima smisao i sposobnost za nastavni rad.

POSEBNI USLOVI: Smisao i sposobnost za nastavni rad saradnika u nastavi na kliničkim predmetima fakulteta utvrđuje se na osnovu: veće prosečne ocene iz predmeta uže naučne oblasti; odobrena zdravstvena specijalizacija; većeg broja naučnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima; većeg broja stručnih radova na domaćim ili međunarodnim skupovima; kraći rok studiranja – mlađi kandidat; vrsta i broj dobijenih studentska priznanja; aktivno poznavanje stranih jezika; aktivno poznavanje rada na računaru. Smisao i sposobnost za nastavni rad saradnika u nastavi na pretkliničkim predmetima fakulteta utvrđuje se na osnovu: veće prosečne ocene iz predmeta uže naučne oblasti; većeg broja naučnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima; većeg broja stručnih radova na domaćim ili međunarodnim skupovima; kraći rok studiranja – mlađi kandidat; vrsta i broju dobijenih studentska priznanja; aktivno poznavanje stranih jezika; aktivno poznavanje rada na računaru. Smisao za nastavni rad, pored navedenih kriterijuma, utvrđuje se na osnovu testa opšteg znanja iz uže naučne oblasti za koju se saradnik u natavi bira i stručnog razgovora koji sprovodi komisija imenovana od strane Nastavno-naučnog veća Fakulteta za pisanje izveštaja za izbor kandidata za saradnika u nastavi. Posebni uslovi, ocena ispunjenosti uslova i postupak izbora nastavnika i saradnika regulisani su Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor nastavnika Univerziteta u Prištini – Kosovska Mitrovica, Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora u zvanje saradnika Univerziteta u Prištini – Kosovska Mitrovica i Statutom Medicinskog fakulteta u Prištini – Kosovska Mitrovica. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjenosti uslova predviđenih konkursom. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi“ i na sajtu Fakulteta. Prijave dostaviti na adresu Medicinski fakultet u Prištini, 38220 Kosovska Mitrovica, Anri Dinana bb ili predajom Arhivi Fakulteta: 028/498-298.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U PRIŠTINI MEDICINSKI FAKULTET


Pregledano: 556 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters