Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik istorije Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „RAŠKA” u Raška (Poslato na 23-06-2021)

Nastavnik istorije


Oglas važi od: 23.6.2021.

OSNOVNA ŠKOLA „RAŠKA”
36350 Raška, Omladinski centar 3

Nastavnik istorije

USLOVI: da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/18, 10/19 i 6/20) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“ broj 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 i 11/19) (dokaz koji se dostavlja: overena fotokopija diplome); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje izdato od strane MUP-a, ne starije od 6 meseci); da ima državljanstvo Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (overena fotokopija diplome). Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana od strane direktora škole. Kandidat treba da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 5a), v), g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 5b) ove odluke pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Odštampane prijave (prijavni formular se popunjava na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) i potrebnu dokumentaciju poslati na adresu: OŠ „Raška“, Omladinski centar 3, 36350 Raška, ili predati u sekretarijatu škole, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.


Pregledano: 195 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters