Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Inženjer za računarske mreže Puno radno vreme

na MAŠINSKI FAKULTET u Niš (Poslato na 23-06-2021)

Inženjer za računarske mreže


Oglas važi od: 23.6.2021.

MAŠINSKI FAKULTET
18000 Niš, Aleksandra Medvedeva 14

Inženjer za računarske mreže

USLOVI: Kandidati koji konkurišu treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa. Opšti uslovi konkursa propisani su članom 24 stav 1 Zakona o radu. Posebni uslovi konkursa propisani su Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Mašinskog fakulteta u Nišu: završene master akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva/elektrotehničkog i računarskog inženjerstva/računarskih nauka ili visoko obrazovanje (VII/1 stepen stručnosti) u oblasti mašinskog inženjerstva/elektrotehničkog i računarskog inženjerstva/računarskih nauka stečeno u skladu sa propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05), znanje engleskog jezika i najmanje 2 godine radnog iskustva u struci. U izbornom postupku proveravaju se: formalno-pravni uslovi – uvidom u podatke iz prijave i na osnovu raspoložive dokumentacije; tehničke kompetencije (znanja i veštine) – proverom znanja koja sadrži i pitanje u vidu rešavanja konkretnog problema, zadatka i situacije (studija slučaja); znanje engleskog jezika. Znanja, veštine i stručna osposobljenost, potrebne za rad na radnom mestu, a koje se proveravaju i ocenjuju u izbornom postupku pred komisijom koju imenuje dekan Fakulteta, odnose se na poznavanje oblasti rada na radnom mestu, u skladu sa opisom posla radnog mesta. Kandidati koji zadovolje prethodno navedene uslove biće pozvani na intervju sa komisijom koju imenuje dekan Fakulteta. Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati su u obavezi da Fakultetu dostave dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove iz ovog konkursa i podnose: potpisanu prijavu; dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (overen prepis diplome o završenim master akademskim studijama u oblasti mašinskog inženjerstva/elektrotehničkog i računarskog inženjerstva/računarskih nauka ili diplome o završenom visokom obrazovanju (VII/1 stepen stručnosti) u oblasti mašinskog inženjerstva/elektrotehničkog i računarskog inženjerstva/računarskih nauka, stečenoj u skladu sa propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 76/05); dokaz o prethodnom radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje dve godine (potvrda o radnom iskustvu u struci ili ugovor o radu); radnu biografiju; uverenje nadležne policijske uprave da protiv kandidata nije izrečena pravnosnažna presuda za krivična dela (original, da nije starije od 6 meseci od dana raspisivanja konkursa); fotokopiju važeće lične karte, odnosno očitan obrazac čipovane lične karte kandidata.

Opis poslova: održava i upućuje na korišćenje sistemskog softvera, planira i organizuje opsluživanje i preventivno održavanje informatičke i telekomunikacione opreme Fakulteta, radi na razvoju aplikativnog softvera i informacionih sistema, učestvuje u realizaciji obuke koja se održava u okviru Informacionog sistema, stara se o stručnoj i drugoj dokumentaciji Računskog centra, pruža je na uvid korisnicima centra i radi na izdavanju stručne literature i uputstva za korišćenje opreme u Računskom centru, planira i stara se o pravilnom korišćenju i održavanju opreme u Računskom centru, obavlja i druge poslove koje dobije od rukovodioca Informacionog sistema. Dokumentaciju kandidati podnose na adresu: Mašinski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva 14, Niš, sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mesto inženjer za računarske mreže“. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremeno prispele prijave i prijave bez kompletne dokumentacije smatraće se neurednim i neće biti razmatrane, o čemu Fakultet donosi posebno rešenje.


Skoro postavljeni poslovi MAŠINSKI FAKULTET


Pregledano: 1144 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters