Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik engleskog jezika Puno radno vreme

na OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ u Novi Pazar (Poslato na 23-06-2021)

Nastavnik engleskog jezika


Oglas važi od: 23.6.2021.

OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“
Osaonica, Novi Pazar
36300 Novi Pazar
36314 Štitare
tel. 020/351-393

Nastavnik engleskog jezika
na određeno vreme, zamena do 60 dana, do povratka odsutne zaposlene sa bolovanja

USLOVI: Kandidati moraju ispunjavati uslove za prijem u radni odnos utvrđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/17, 27/18, 10/19 i 6/2020 – dr) i to: 1) da imaju odgovarajuće obrazovanje, 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, 3) da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skaldu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4) državljanstvo Republike Srbije, 5) da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Potrebna dokumenta: original ili overena kopija diplome, odnosno uverenje, kojim se dokazuje odgovarajuće visoko obrazovanje; original uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci; original izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 meseci. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Informacije se mogu dobiti na gorenavedenoj adresi i kandidati mogu slati prijave na istu. Rok za dostavu prijave na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi”. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i preko telefona: 020/351-393 ili na gore navedenu adresu škole.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“


Pregledano: 324 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters