Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sudijski pomoćnik Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U PANČEVU u Pančevo (Poslato na 23-06-2021)

Sudijski pomoćnik


Oglas važi od: 23.6.2021.

OSNOVNI SUD U PANČEVU
26000 Pančevo
Vojvode Radomira Putnika 13-15

Sudijski pomoćnik
u zvanju samostalnog savetnika
5 izvršilaca

USLOVI: Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa državnog službenika propisani su čl. 45 st. 1 Zakona o državnim službenicima: kao državni službenik može da se zaposli punoletan državljanin Republike Srbije koji ima propisanu stručnu spremu i ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu, ako mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Posebni uslovi: završen pravni fakultet, odnosno stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit. Potrebne kompetencije za ovo radno mesto: ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet); opšte funkcionalne kompetencije (organizacija i rad državnih organa Republike Srbije, digitalna pismenost, poslovna komunikacija); posebne funkcionalne kompetencije (poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost suda; poznavanje propisa relevantnih za sudsku upravu; poznavanje potvrđenih međunarodnih ugovora i opšte prihvaćenih pravila međunarodnog prava; posedovanje znanja i veština za izradu nacrta sudskih odluka i drugih akata; posedovanje znanja i veština za izradu nacrta pravnih shvatanja odnosno sentenci o zauzetim pravnim stavovima; veštine prezentacije, veštine upravljanja postupkom i veštine izveštavanja u predmetima), za zvanje samostalnog savetnika – najmanje dve godine radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnog ispita položen državni ispit nije uslov niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za one koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu.

b) Opis poslova radnog mesta: sudijski pomoćnik u zvanju samostalnog savetnika pomaže sudiji u radu i referisanju, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, uzima na zapisnik tužbe, predloge i druge podneske i izjave stranaka, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove i druge poslove po nalogu predsednika suda.

v) Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku i način njihove provere:
1. Opšte funkcionalne kompetencije: organizacija i rad državnih organa Republike Srbije, digitalna pismenost, poslovna komunikacija.

2. Posebne funkcionalne kompetencije
Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada. Oblast rada: sudska uprava. Poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost suda, poznavanje propisa relevantnih za sudsku upravu, poznavanje potvrđenih međunarodnih ugovora i opšte prihvaćenih pravila međunarodnog prava, posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto, posedovanje znanja i veština za izradu nacrta sudskih odluka i drugih akata, posedovanje znanja i veština za izradu nacrta pravnih shvatanja odnosno sentenci o zauzetim pravnim stavovima, veštine prezentacije, veštine upravljanja postupkom i veštine izveštavanja u predmetima.

3. Ponašajne kompetencije: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet. Kompetencije će se u izbornom postupku proveravati po napred navedenom redosledu. Opšta funkcionalna kompetencija – „organizacija i rad državnih organa Republike Srbije” proverava se putem testa sa pitanjima zatvorenog tipa, koji kandidati rešavaju obeležavanjem jednog od više ponuđenih odgovora; u papirnoj formi; u trajanju od 45 minuta. Opšta funkcionalna kompetencija – „digitalna pismenost“, proverava se rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru, u trajanju od 10 minuta. Opšta funkcionalna kompetencija – „poslovna komunikacija” provera se pismenom simulacijom; u papirnoj formi, u trajanju od 30 minuta. Posebne funkcionalne kompetencije proveraju se pisanim putem (test, zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora, u trajanju od 30 minuta) i usmenim putem (razgovor sa kandidatom; daje se predlog rešenja određenog zadatka; u trajanju od 30 minuta). Za vrednovanje svake utvrđene posebne funkcionalne kompetencije putem razgovora sa kandidatom koristi se pet merila: analitičnost, sistematičnost, preciznost i tačnost u navođenju podataka, prikladan rečnik i stil pisanja, jasnoća i konciznost iznetog zaključka. Proveru ponašajnih kompetencija vrši diplomirani psiholog, putem intervjua i upitnika.

g) Rok za podnošenje prijava na konkurs je 10 (deset) dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”.

d) Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Nataša Ciculj, sekretar Suda, tel. 013/345-481.

đ) Prijava na konkurs podnosi se putem pošte, Osnovnom sudu u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15, Pančevo, sa naznakom „Za javni konkurs – ne otvarati”. Prijava na konkurs vrši se na obrascu koji je sastavni deo ovog oglasa i može se preuzeti sa internet stranice Osnovnog suda u Pančevu. Prilikom predaje, prijava dobija šifru pod kojom lice učestvuje u daljem izbornom postupku. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave. Kandidati popunjavaju izjavu kojom se opredeljuju za mogućnost da sud po službenoj dužnosti pribavi dokaze koji sadrže podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam. Obrazac ove izjave je sastavni deo ovog konkursa i može se preuzeti sa internet stranice Osnovnog suda u Pančevu.

e) Uz prijavu na konkurs učesnik je dužan da dostavi sledeće dokaze: original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overenu fotokopiju diplome pravnog fakulteta, original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu, uverenje izdato od strane suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, niti podignuta optužnica, odnosno da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci), uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 meseci). U vezi sa posedovanjem kompetencije „digitalna pismenost” može se priložiti odgovarajući sertifikat, potvrda ili drugi pisani dokaz, pa se u tom slučaju ta kompetencija ne proverava u izbornom postupku. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, komisija će odbaciti. Vreme i mesto provere kompetencija kandidata biće određeni naknadno, nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs. Kandidati će o obavljanju razgovora sa komisijom biti obavešteni telefonom ili na drugi pogodan način.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNI SUD U PANČEVU


Pregledano: 1251 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters