Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik hemije Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „JEVREM OBRENOVIĆ“ u Šabac (Poslato na 30-06-2021)

Nastavnik hemije


Oglas važi od: 30.6.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„JEVREM OBRENOVIĆ“
15000 Šabac, Žike Popovića 20
tel. 015/343-154

Nastavnik hemije
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz čl. 139 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/19 i 6/20). Kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje u pogledu vrste stručne spreme predviđene čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/19 i 6/20) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 i 11/19), psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/18 – dr. zakoni, 10/19 i 6/20); da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Uz prijavu kandidat treba da podnese sledeća dokumenta: kraću biografiju, dokaz da ima odgovarajuće obrazovanje – propisanu vrstu i stepen stručne spreme (overenu fotokopiju diplome ili uverenja o odgovarajućem obrazovanju), dokaz da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/19 i 6/20), uverenje se pribavlja u MUP-u, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci). Lekarsko uverenje podnosi se neposredno pre zaključenja ugovora o radu, u skladu sa članom 139 stav 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Kandidati popunjavaju prijavni folmular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim folmularom dostavljaju na adresu škole u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi”.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „JEVREM OBRENOVIĆ“


Pregledano: 881 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters