Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši tužilački saradnik u zvanju samostalni savetnik Puno radno vreme

na VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U VALjEVU u Valjevo (Poslato na 30-06-2021)

Viši tužilački saradnik u zvanju samostalni savetnik

Oglas važi od: 30.6.2021.

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U VALjEVU
14000 Valjevo, Vuka Karadžića 5
tel. 014/295-740

Viši tužilački saradnik u zvanju samostalni savetnik

Opis poslova: pomaže javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca u radu, prati sudsku praksu, izrađuje tužilačke akte, uzima na zapisnik krivične prijave, podneske i izjave građana, samostalno preduzima procesne radnje, vrši pod nadzorom i po uputstvima javnog tužioca, odnosno zamenika javnog tužioca, poslove predviđene zakonom i drugim propisima.

Uslovi za rad: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit, najmanje dve godine radnog iskustva u struci posle položenog pravosudnog ispita i potrebne kompetencije za rad za ovo radno mesto.

Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Faze izbornog postupka i učešće kandidata: Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom: Provera opštih funkcionalnih kompetencija: organizacija i rad državnih organa RS – proveravaće se putem testa (pismeno); digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru); poslovna komunikacija – proveravaće se pisanim putem. (Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost”, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – „digitalna pismenost“, neophodno je da uz prijavni obrazac, uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru, dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen i kandidata oslobodi testovne provere.). Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, na adresi: www.va.vi.jt.rs. Provera svake od opštih funkcionalnih kompetencija ne može trajati duže od jednog sata. Kandidati koji su osvojili jedan bod u proveri određene kompetencije, isključuju se se iz daljeg izbornog postupka. Nakon izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: Posebne funkcionalne kompetencije proveravaju se pisanim i usmenim putem. Posebne funkcionalne kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku su:

Posebna funkcionalna kompetencija – posedovanje znanja i veština za izradu nacrta tužilačkih odluka i drugih akata, proveravaće se pisanim putem.
Posebna funkcionalna kompetencija – veštine zastupanja na glavnom pretresu u krivičnim i u drugim postupcima pred nadležnim sudom, proveravaće se usmenim putem, razgovorom sa kandidatom.
Posebna funkcionalna kompetencija – veštine upravljanja pretkrivičnim postupkom proveravaće se usmenim putem, razgovorom sa kandidatom.
Pisani test se sastoji od 15 pitanja sa više ponuđenih odgovora a kandidati odgovaraju na pitanja zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora. Kandidat može na svako pitanje dati, odnosno, zaokružiti samo jedan odgovor. Svako brisanje ili ispravka datog odgovora smatra se kao netačan odgovor. Vreme izrade testa je 1 (jedan) čas. Razgovor sa kandidatom zahteva da se u usmenom obliku da predlog rešenja određenog zadatka koji je tipičan za obavljanje poslova radnog mesta. Vreme za pripremu zadatka je 15 (petnaest) minuta. Nakon izveštaja o rezultatima provere posebnih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera ponašajnih kompetencija.

Provera ponašajnih kompetencija: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se pisanim putem – upitnik ili usmeno – intervju i istu će vršiti diplomirani psiholog. Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere ponašajnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru ponašajnih kompetencija, pristupa se fazi u kojoj se sprovodi Intervju sa komisijom. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“, tj. početak roka za prijavljivanje na konkurs je 01.07.2021. godine, a istek roka za prijavljivanje na konkurs: 08.07.2021. godine.

Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Višeg javnog tužilaštva u Valjevu na adresi www.va.vi.jt.rs ili u štampanoj verziji u Pisarnici Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, Vuka Karadžića 5. Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

Ostali dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome ili uverenje kojom se potvrđuje stručna sprema koja je navedena u uslovima za radno mesto; original ili overena fotokopija dokaza o položenom pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu (potvrde, rešenje, i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija potvrde da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdata od strane državnih organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu; original uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, ne starije od 6 meseci); drugi dokazi o stečenim znanjima i veštinama. Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Odredbom čl. 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16), propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama po kojima se vodi službena evidencija je: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Više javno tužilaštvo u Valjevu će pribaviti dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, izuzev ukoliko navedene dokaze kandidat sam dostavi, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. Potrebno je da kandidat popuni izjavu koja predstavlja sastavni deo obrazca prijave na konkurs za radno mesto kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Za sve dokaze koji se prilažu u fotokopiji, fotokopija mora biti overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kalcelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati. Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača. Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.

Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli fazu provere posebnih funkcionalnih kompetencija, pre intervjua sa konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima postupka čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, Vuka Karadžića 5. Kandidati će o datumu i vremenu biti obavešteni na brojeve telefona ili imel-adrese koje navedu u svojim obrascima prijave. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim prijavama.

Lica zadužena za davanje obaveštenja o konkursu, u periodu od 10 do 13 časova: Jasmina Ivanović, tel. 014/295-740, Goran Kuzmanović, tel. 014/295-740.

Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs: Prijava na konkurs šalje se na adresu: Više javno tužilaštvo u Valjevu, Vuka Karadžića 5, sa naznakom: „Javni konkurs za popunu izvršilačkog radnog mesta: viši tužilački saradnik” ili neposredno predaje u sedištu Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, Vuka Karadžića 5.

NAPOMENE: Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, na portalu e-Uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Obrazac prijave na konkurs može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Višeg javnog tužilaštva u Valjevu. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene zaključkom konkursne komisije. Kandidati koji su osvojili jedan bod u proveri određene kompetencije isključuju se iz daljeg izbornog postupka. Svaka faza izbornog postupka u selekciji kandidata biće eliminaciona. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Višeg javnog tužilaštva u Valjevu na adresi www.va.vi.jt.rs. Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika. Izborni postupak će biti sproveden bez diskriminacije po osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti, etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Skoro postavljeni poslovi VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U VALjEVU


Pregledano: 886 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters