Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor (više predmeta) Puno radno vreme

na UNIVERZITET U PRIŠTINI MEDICINSKI FAKULTET u Kosovska Mitrovica (Poslato na 30-06-2021)

Profesor...

Oglas važi od: 30.6.2021.

UNIVERZITET U PRIŠTINI
MEDICINSKI FAKULTET
Kosovska Mitrovica

Konkurs za izbor nastavnika na odseku Opšta medicina i Stomatologija:

Redovni profesor za užu naučnu oblast Preventivna i dečja stomatologija

Redovni profesor za užu naučnu oblast Ortopedija vilica
2 izvršioca

Redovni profesor za užu naučnu oblast Socijalna medicina

Vanredni profesor za užu naučnu oblast Higijena sa medicinskom ekologijom

Vanredni profesora za užu naučnu oblast Hirurgija- Ortopedija

USLOVI: uslovi za izbor nastavnika: a) u zvanje redovnog profesora može biti birano lice koje ispunjava sledeće minimalne uslove: OBAVEZNI USLOVI: ispunjeni uslovi za izbor u zvanje vanrednog profesora; pozitivna ocena pedagoškog rada u studentskim anketama tokom celokupnog prethodnog izbornog perioda; objavljena dva rada iz naučne oblasti za koju se bira, u periodu od izbora u zvanje vanrednog profesora , u časopisima kategorije M21, M22 ili M 23; citiranost od 10 heterocitata; jedno plenarno predavanje ma međunarodnom ili domaćem naučnom skupu ili dva saopštenja na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima; knjiga iz relevantne oblasti, odobren udžbenik od strane nastavno naučnog veća fakulteta, poglavlje u odabranom udžbeniku ili prevod odabranog inostranog udžbenika za užu naučnu oblast za koju se bira, objavljenog u periodu od izbora u nastavničko zvanje; rezultat u razvoju naučnonastavnog podmlatka na fakultetu; učešće u komisijama za odbranu tri završna rada na specijalističkim, odnosno master akademskim studijama; nastavnik koji se bira u zvanje redovnog profesora mora ispunjavati i uslove da bude mentor za vođenje doktorske disertacije u skladu sa standardom 9 ( nastavno osoblje),, Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studisjkih programa“. IZBORNI USLOVI: Kandidat za izbor u zvanje mora da ispuni najmanje dva izborna elementa predviđena članovima 5, 6 i 7, koji moraju da budu navedeni i obrazloženi u referatu komisije za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika. b) u zvanje vanrednog profesora može biti birano lice koje ispunjava sledeće uslove: Uslovi za prvi izbor u zvanje vanrednog profesora: OBAVEZNI USLOVI: ispunjeni uslovi za izbor u zvanje docenta; pozitivna ocena pedagoškog rada u studentskim anketama tokom celokupnog prethodnog izbornog perioda; obavezno pedagoško iskustvo na univerzitetu u trajanju od najmanje tri godine; objavljena dva rada iz naučne oblasti za koju se bira, u periodu od izbora u zvanje docenta u časopisima kategorija M 21, M 22 ili M 23; originalno stručno ostvarenje, rukovođenje ili učešće u projektu; odobren udžbenik, monografija, praktikum ili zbirka zadataka od strane nastavno-naučnog veća fakulteta ( sve sa ISBN brojem) za užu naučnu oblast za koju se bira. IZBORNI USLOVI: Kandidat za izbor u zvanje mora da ispuni najmanje dva izborna elementa predviđena članovima 5, 6. i 7, koji moraju da budu navedeni i obrazloženi u referatu komisije za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nstavnika. Uslovi za svaki sledeći izbor u zvanje vanrednog profesora: OBAVEZNI: pozitivna ocena pedagoškog rada u studentskim anketama tokom celokupnog prethodnog izbornog perioda; objavljen jedan rad iz naučne oblasti za koju se bira u časopisu kategorije M21, M22 ili M23 u periodu od poslednjeg izbora u zvanje vanrednog profesora. IZBORNI USLOVI: Kandidat za izbor u zvanje mora da ispuni najmanje dva izborna elementa predviđena članovima 5, 6 i 7, koji moraju da budu navedeni i obrazloženi u referatu komisije za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika. Posebni uslovi, ocena ispunjenosti uslova i postupak izbora nastavnika regulisani su Zakonom o visokim obrazovanju, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor nastavnika Univerziteta u Prištini - Kosovska Mitrovica i Statutom Medicinskog fakulteta Priština – Kosovska Mitrovica. Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjenosti uslova predviđenih Konkursom. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u časopisu Nacionalne službe za zapošljavanje ,,Poslovi“ i na sajtu Fakulteta. Prijave dostaviti na adresu: Medicinski fakultet u Prištini, 38220 Kosovska Mitrovica, ul.Anri Dinana bb ili predajom arhivi fakulteta 028/498-298.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U PRIŠTINI MEDICINSKI FAKULTET


Pregledano: 697 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters