Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši radiološki tehničar u dijagnostici Puno radno vreme

na INSTITUT ZA LEČENjE I REHABILITACIJU "NIŠKA BANjA" u Niš (Poslato na 01-07-2021)

Viši radiološki tehničar u dijagnostici

INSTITUT ZA LEČENjE I REHABILITACIJU “NIŠKA BANjA”, Niš

Na osnovu članova 7.,8., i 9., Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. Glasnik RS“ br.96/2019) i Odluke dirktora Instituta za lečenje i rehabilitaciju“Niška Banja“ Niš o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj 03- 5420/1 od 29.06.2021. godinei Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje broj: 112 – 1725/2021 od 26. februara 2021.godine, direktor Instituta za lečenje i rehabilitaciju“Niška Banja“ – Niš prof. dr Marina Deljanin Ilić raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Oglašava se prijem u radni odnos na neodređeno radno vreme, sa punim radnim vremenom, za sledeće poslove:

VIŠI RADIOLOŠKI TEHNIČAR U DIJAGNOSTICI ……………….1 izvršilac

Opis poslova:

Radi na radiografskim snimanjima bolesnika;
Radi na obradi filmova u komori;
Pomaže radiologu pri radioskopiji;
Radi na magnetnoj rezonansi i drugim dijagnostičkim metodama radiološke dijagnostike;
Odgovoran je za kvalitet svog rada;
Vodi računa o higijensko-tehničkoj ispravnosti Rö kabineta;
Radi i druge poslove iz delokruga rada Rö kabineta po nalogu direktora Instituta, pomoćnika direktora za nemedicinska pitanja i lekara specijaliste;
Za svoj rad odgovara direktoru Instituta, pomoćniku direktora za medicinska pitanja.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenim Zakonom o radu („Sl. Glasnik RS“, br.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17- odluka US i 113/201, 95/2018 – autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Institutu za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ Niš (Prečišćen tekst) od 19.05.2021. godine br.03-4041/1.

- sa visokom obrazovanjem iz oblasti medicinske nauke: – na osnovnim studijama prvog stepena (strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; odnosno – na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položenim stručnim ispitom, licencom, najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju višeg radiološkog tehničara

Zainteresovani kandidti uz prijavu na oglas podnose u fotokopiji sledeća dokumenta:

-Diploma o završenoj visokoj medicinskoj školi strukovnih studija – viši radiološki tehničar odnosno stukovni medicinski radiolog;

-Uverenje o položenom državnom – stručnom ispitu;

-Licenca;

-Lična karta;

-Izvod iz matične knjige rođenih;

-Potpuna biografija kandidata(Curriculum Vitae), sa kontakt podacima.

-Molba

Oglas se objavljuje kod Nacionalne službe za zapošljavanje, na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije(www.zdravlje.gov.rs) i na sajtu Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“, Niš.

Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor, radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu u radni odnos.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Kandidtatima koji ne budu izabrani ne vraća se dokumentacija.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su da pri stupanju na rad donesu Listing odnosno Uverenje sa podacima o osiguranju (prijave/odjave) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prijave se podnose lično, u zatvorenim kovertama, lično u kancelariji za prijem pošte Instituta, ili putem pošte na adresu:Institut za lečenje i rehabilitaciju“Niška Banja“ Niš,ul. Srpskih junaka br.2, 18205 Niška Banja, sa naznakom „Za pravnu službu – Prijava na oglas za prijem u radni odnos za rad na neodređeno vreme, za radno mesto Viši radiološki tehničar u dijagnostici “. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. DIREKTOR INSTITUTA Prof dr Marina Deljanin Ilić

Рок важења
08.07.2021.
Захтевани ниво квалификација
Факултет – VII1 степен (4-6 године)
Радно искуство у занимању
Није битно
Број извршилаца
1
Место рада
Ниш
Врста радниг односа / ангажовања
Неодређено
Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA LEČENjE I REHABILITACIJU "NIŠKA BANjA"


Pregledano: 580 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters