Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na INSTITUT ZA LEČENjE I REHABILITACIJU "NIŠKA BANjA" u Niš (Poslato na 01-07-2021)

Doktor medicine

INSTITUT ZA LEČENjE I REHABILITACIJU “NIŠKA BANjA”, Niš

Na osnovu članova 7.,8., i 9., Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. Glasnik RS“ br.1/2015) i Odluke dirktora Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ Niš o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj 03-5421 /2 od 29.06.2021.godine, date saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava Zaključkom 51 broj 112-3855/ 2021 od 27. aprila 2021. godine, direktor Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ – Niš prof. dr Marina Deljanin Ilić raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Oglašava se prijem u radni odnos na određeno radno vreme, sa punim radnim vremenom (preko 10%) za sledeće poslove:

DOKTOR MEDICINE…………………………………………………………………..2 izvršioca

Opis poslova:

Radi pod nadzorom i kontrolom neposrednog rukovodioca i lekara specijaliste;
Radi na obradi primljenih bolesnika;
Radi u dežurstvu (kao mlađi dežurni lekar);
Radi u ambulanti;
Obučava se u radu na dijagnostičkim, terapeutskim i rehabilitacionim postupcima u organizacionoj jedinici i u funkcionalnoj dijagnostici;
Učestvuje u stručnom i naučnom radu;
Radi na svojoj edukaciji prema programu stručnog usavršavanja (specijalizacija i sl.);
Učestvuje u edukaciji bolesnika i nižeg medicinskog osoblja na odeljenju;
Radi i druge poslove koje mu poveri neposredni rukovodilac, a u okviru svoje stručne spreme i nivoa edukacije;
Obavlja i druge poslove po nalogu direktora Instituta, pomoćnika direktora za medicinska pitanja, načelnika klinike, šefa odseka i lekara specijaliste, a u okviru svoje stručne spreme i nivoa edukacije;
Za svoj rad odgovara direktoru Instituta, pomoćniku direktora za medicinska pitanja, načelniku klinike, šefu odseka i lekaru specijalisti.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenim Zakonom o radu („Sl. Glasnik RS“, br.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17- odluka US i 113/201, 95/2018 – autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Institutu za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ Niš (Prečišćen tekst) od 19.05.2021. godine br.03-4041/1.

- sa visokim obrazovanjem iz oblasti medicinskih nauka:- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; odnosno – na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Zainteresovani kandidti uz prijavu na oglas podnose u fotokopiji sledeća dokumenta:

-Diploma o završenom Medicnskom fakultatu, Doktor medicine;

-Uverenje o položenom stručnom ispitu za doktora medicine;

-Licenca

-Lična karta;

-Izvod iz matične knjige rođenih;

-Potpuna biografija kandidata (Curriculum Vitae), sa kontakt podacima.

-Molba

Oglas se objavljuje kod Nacionalne službe za zapošljavanje, na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije (www.zdravlje.gov.rs) i na sajtu Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“, Niš.

Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor, radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu u radni odnos.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Kandidtatima koji ne budu izabrani ne vraća se dokumentacija.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su da pri stupanju na rad donesu Listing odnosno Uverenje sa podacima o osiguranju (prijave/odjave) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prijave se podnose lično, u zatvorenim kovertama, lično u kancelariji za prijem pošte Instituta, ili putem pošte na adresu: Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ Niš, ul. Srpskih junaka br.2, 18205 Niška Banja, sa naznakom „Za pravnu službu – Prijava na oglas za prijem u radni odnos za rad na određeno vreme (preko 10%), za radno mesto Doktor medicine“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. DIREKTOR INSTITUTA Prof dr Marina Deljanin Ilić

Рок важења
08.07.2021.
Захтевани ниво квалификација
Факултет – VII1 степен (4-6 године)
Образовање кандидата
Медицина
Радно искуство у занимању
Није битно
Број извршилаца
2
Место рада
Ниш
Врста радниг односа / ангажовања
Одређено
Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA LEČENjE I REHABILITACIJU "NIŠKA BANjA"


Pregledano: 741 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters