Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik u zvanje asistenta sa doktoratom za naučnu oblast Filološke nauke, uža naučna oblast Špansk Puno radno vreme

na FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET U KRAGUJEVCU u Kragujevac (Poslato na 07-07-2021)

Saradnik u zvanje asistenta sa doktoratom za naučnu oblast Filološke nauke, uža naučna oblast Španski jezik i lingvistika


Oglas važi od: 07.7.2021.

FILOLOŠKO-UMETNIČKI
FAKULTET U KRAGUJEVCU
34000 Kragujevac, Jovana Cvijića bb
tel. 064/6454-532

Saradnik u zvanje asistenta sa doktoratom za naučnu oblast Filološke nauke, uža naučna oblast Španski jezik i lingvistika
na određeno vreme od tri godine

USLOVI: doktor nauka iz oblasti za koju se bira koji je osnovne i master akademske studije završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje osam (8) na svim nivoima studija i koji pokazuje smisao i sposobnost za nastavni i naučni rad. Nepostojanje smetnje iz čl. 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju i ostali obavezni, izborni, opšti i posebni uslovi predviđeni čl. 85 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/18-3 – dr. zakon, 73/18, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni), Statutom Univerziteta u Kragujevcu (prečišćen tekst, br. II-01-142 od 22. 2. 2021. godine – www.kg.ac.rs) sa izmenama i dopunama (br. II-133/4 od 26.2.2021), čl. 142 Statuta Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu (br. 01-3691/1 od 2.3.2021 – prečišćen tekst), Pravilnikom o izboru saradnika na Odseku za filologiju (br. 01-736 od 3.3.2014. godine), Odlukom o izmeni i dopuni Pravilnika o izboru saradnika na Odseku (br. 01-2453/15 od 20.10.2016. godine), Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 – odluka US, 113/2017, 95/18 – autentično tumačenje) i drugim aktima Fakulteta i Univerziteta u Kragujevcu. Dokumenta koja je potrebno dostaviti na navedene konkurse: prijava na konkurs; biografija i stručna biografija; overene kopije diploma svih nivoa studija; izvod iz matične knjige rođenih (overena kopija); fotokopija lične karte ili očitana lična karta; potvrda nadležnog organa (policijske uprave) da kandidat nije osuđivan za krivična dela predviđena članom 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju (original ili verena kopija); potvrda Komisije za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta o pedagoškom radu (za kandidate koji su u radnom odnosu na FILUM-u). Svu konkursnu dokumentaciju sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa, svi kandidati su obavezni da dostave i u elektronskoj formi (na kompakt disku – CD-u), u tri primerka. Prilikom dokazivanja biografskih podataka, kandidat je dužan da se pridržava Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno da sve lične podatke, tehnički, odgovarajuće prikrije. Fotokopije dokumenata moraju biti overene u jednom primerku. Prijava kandidata uz koju nije priložena kompletna dokumentacija smatraće se nekompletnom i neće se razmatrati od strane komisije. Sva dokumentacija i radovi dostavljaju se Službi za opšte i pravne poslove FILUM-a, u zgradi Druge kragujevačke gimnazije ili poštom na adresu: Filološko-umetnički fakultet, Jovana Cvijića bb, 34000 Kragujevac. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.


Skoro postavljeni poslovi FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET U KRAGUJEVCU


Pregledano: 387 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters