Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Referent za računovodstveno-finansijske poslove Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠA RADOST“ u Smederevo (Poslato na 07-07-2021)

Vaspitač; Referent za računovodstveno-finansijske poslove


Oglas važi od: 07.7.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„NAŠA RADOST“
11300 Smederevo, Vojvode Mišića 4
tel. 026/4622-158

Vaspitač
5 izvršilaca

USLOVI: U radni odnos radi obavljanja poslova vaspitača, može biti primljen kandidat koji ispunjava sledeće uslove i to: da ima odgovarajuće obrazovanje – visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i specijalističke strukovne studije po propisima koji su uređivali visoko obrazovanjeu periodu od 10.9.2005. godine do 7.10.2017. godine, osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem. Kandidati popunjavaju prijemni formular na zvaničnoj intrnet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz prijemni formular, svi kandidati dostavljaju i sledeću dokumentaciju: 1. radnu i ličnu biografiju sa adresom i kontakt telefonom – CV; 2. dokaz o stručnoj spremi (overena fotokopija diplome o stečenoj stručnoj spremi ili uverenja o stečenom obrazovanju, ako diploma nije uručena); 3. uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overenu fotokopiju ne starije od 6 meseci); 4. dokaz o neosuđivanosti koji izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova (ne starije od 6 meseci); 5. da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku); 6. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana od strane v. d. direktora. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a ostalu potrebnu dokumentaciju, zajedno sa popunjenim i odštampanim prijavnim formularom dostavljaju Ustanovi isključivo preko pošte na adresu: Predškolska ustanova „Naša radost“ Smederevo, Vojvode Mišića 4, Smederevo, sa naznakom radnog mesta na koje se kandidat prijavljuje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Referent za računovodstveno-finansijske poslove

USLOVI: Kandidati pored uslova o stečenom odgovarajućem obrazovanju moraju ispunjavati i sledeće uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019 i 6/2020): da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu); nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; imaju državljanstvo Republike Srbije. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj intrnet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz prijavni formular svi kandidati dostavljaju i sledeću dokumentaciju: 1. radnu i ličnu biografiju sa adresom i kontakt telefonom – CV; 2. dokaz o stručnoj spremi (overena fotokopija diplome o stečenoj stručnoj spremi ili uverenja o stečenom obrazovanju, ako diploma nije uručena); 3. uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overenu fotokopiju, ne starije od 6 meseci); 4. dokaz o neosuđivanosti koji izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova (ne starije od 6 meseci); 5. da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku). 6. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju). Konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane v. d. direktora. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a ostalu potrebnu dokumentaciju, zajedno sa popunjenim i odštampanim prijavnim formularom dostavljaju Ustanovi isključivo preko pošte na adresu: Predškolska ustanova „Naša radost” Smederevo, Vojvode Mišića 4, Smederevo, sa naznakom radnog mesta na koje se kandidat prijavljuje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠA RADOST“


Pregledano: 903 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters