Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Službenik za javne nabavke Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „ČAROLIJA“ u Vršac (Poslato na 07-07-2021)

Službenik za javne nabavke


Oglas važi od: 07.7.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA „ČAROLIJA“
26300 Vršac, Đure Jakšića 3
tel. 013/831-700

Službenik za javne nabavke

USLOVI: U radni odnos radi obavljanja posla službenika za javne nabavke, može biti primljen kandidat koji ispunjava sledeće uslove: visoko obrazovanje: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit za službenika za javne nabavke, u skladu sa zakonom; najmanje tri godine radnog iskustva; organizacione sposobnosti; veština poznavanja timskog rada; i veština profesionalne komunikacije; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; potpisanu biografiju kandidata; dokaz o stečenom obrazovanju (overen prepis ili overenu fotokopiju diplome ili uverenja); overenu kopiju uverenja ili potvrde o položenom ispitu za službenika za javne nabavke; potvrdu o radnom iskustvu; dokaz o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena kopija uverenja o državljanstvu); fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih (original / overena kopija uverenja o neosuđivanosti); lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkurs: dipl. pravnik Miljana Đura, sekretar ustanove, kontakt telefon: 013/831-700. Prijave treba slati na adresu: Predškolska ustanova „Čarolija“, Vršac, Đure Jakšića 3.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „ČAROLIJA“


Pregledano: 551 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters