Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u zvanje docenta, za naučnu oblast Sociološke nauke, užu naučnu oblast Sociologija Puno radno vreme

na UNIVERZITET U PRIŠTINI FILOZOFSKI FAKULTET u Kosovska Mitrovica (Poslato na 07-07-2021)

Nastavnik u zvanje docenta, za naučnu oblast Sociološke nauke, užu naučnu oblast Sociologija


Oglas važi od: 07.7.2021.

UNIVERZITET U PRIŠTINI
FILOZOFSKI FAKULTET
38220 Kosovska Mitrovica
Filipa Višnjića bb
tel. 028/425-473, 028/425-475

Nastavnik u zvanje docenta, za naučnu oblast Sociološke nauke, užu naučnu oblast Sociologija
Katedra za sociologiju, na određeno vreme od 5 godina

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati za nastavnika treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene čl. 74, 75 Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – dr. zakon i 11/2021 – autentično tumačenje ), čl. 139–153 Statuta Filozofskog fakulteta, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Pravilnikom o minimalnim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave: biografiju, overene prepise diploma o stečenim nivoima studija, spisak objavljenih publikacija, naučnih i stručnih radova, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje da protiv kandidata nije pokrenuta istraga niti podignuta optužnica i druge dokaze o ispunjenosti uslova konkursa. Kandidati su obavezni da dostave svu potrebnu dokumentaciju u elektronskoj formi na CD-u i PDF formatu. Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Filipa Višnjića bb, 38220 Kosovska Mitrovica, sa naznakom „Za konkurs”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Obaveštenja se mogu dobiti na telefone: 028/425-473 i 425-475.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U PRIŠTINI FILOZOFSKI FAKULTET


Pregledano: 199 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters