Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista ginekologije i akušerstva Puno radno vreme

na Dom zdravlja "Irig" u Irig (Poslato na 14-07-2021)

Doktor medicine specijalista ginekologije i akušerstva

Dom zdravlja “Irig” , Irig

DOM ZDRAVLjA “IRIG
Vojvode Putnika 5, Irig
Tel/faks: 022/2462-030
E-pošta: dzirig@mts.rs
PIB: 105201817
Matični broj: 08879346

Broj: 974/21
Datum: 06.07.2021.godine

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, APV i jedinica lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br.96/2019 i 58/2020 – Aneks I), člana 24-27. Zakona o radu („Sl.glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-odluka US, 113/2017, 95/2018 – autentično tumačenje), a u skladu sa Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja Republike Srbije broj 112-01-114/2021-02 od 19.04.2021.godine kao i člana 23. Statuta Doma zdravlja “Irig” i Odluke direktora broj 973/21 od 06.07.2021.godine Dom zdravlja „Irig“ raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme do dve godine
sa punim radnim vremenom i to:

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA…………………………………………………………………………………………………..1 izvršilac

za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i žena – Odsek za zdravstvenu zaštitu žena.

Opis poslova prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja „Irig“:

-Prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
-Organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, prati zdravstveno stanje stanovništva na svom području i osigurava podatke za potrebe zdravstvene statistike, utvrđuje rizike za zdravlje, predlaže i sprovodi mere za njihovo otklanjanje, sprovodi zdravstveno-vaspitne aktivnosti i ostvaruje saradnju sa ključnim pojedincima i organizacijama u zajednici;
-Radi u preventivnim savetovalištima;
-Organizuje i sprovodi propisane sistematske, ciljane i skrining preglede;
-Učestvuje u posebnim programima (vakcinacija, mere u toku epidemija i masovnih nesreća, mere za rano otkrivanje bolesti);
-Obavlja poslove dijagnostike za koju je specijalizovan, o čemu sačinjava specijalistički izveštaj;
-Obavlja specijalističke preglede i upućuje na dalju dijagnostiku i preglede, određuje vrstu i način lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja, određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje, određuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede;
-Propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i medicinsko – tehnička pomagala;
-Sprovodi zdravstvenu zaštitu određenih kategorija stanovništva, odnosno pacijenata obolelih od bolesti za čiju prevenciju, dijagnostiku i lečenje je specijalizovan;
-Učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;
-Obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;
-Planira, analizira i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;
-Sprovodi preventivni rad – sistematske preglede žena u generativnom dobu;
-Vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i evidencije;
-Vrši ultrazvučni pregled pacijenata.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

Stručna sprema/obrazovanjeVisoko obrazovanje – Medicinski fakultet:
-Na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005.godine i završena specijalizacije iz ginekologije i akušerstva, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;
-Na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005.godine i završena specijalizacija iz ginekologije i akušerstva, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo-Stručni ispit;
-Licenca;
-Specijalistički ispit;
-Najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Zainteresovani kandidati dužni su da prilože sledeću dokumentaciju:

-Kratka biografija (CV) sa adresom i kontakt telefonom,
-Fotokopija lične karte ili očitana lična karta ukoliko je čipovana,
-Diploma o završenom Medicinskom fakultetu (overena fotokopija),
-Uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija),
-Licenca specijaliste ginekologije i akušerstva (overena fotokopija),
-Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih
-Fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),
-Fotokopija uverenja o državljanstvu,
-Fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustva u poznavanju kolposkopije i ultrazvučne dijagnostike u ginekologiji i akušerstvu.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje kadrovska služba Doma zdravlja „Irig“. Kandidat koji bude izabran pre zaključivanja ugovora o radu dužan je da dostavi: – lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati, -uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original ili overena fotokopija uverenja suda, ne starije od 6 meseci), -uverenje da kandidat nije osuđivan (original ili overena fotokopija uverenja iz policijske uprave, ne starije od 6 meseci). Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedene dokumente u ostavljenom roku sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Rok za podnošenje prijava je 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Oglas će biti objavljen i na sajtu Doma zdravlja „Irig“. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Sve informacije mogu se dobiti na telefon 022/2462-030 lok.115. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Napomena: na oglas se mogu javiti svi zainteresovani kandidati uključujući i korisnike starosne penzije. Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Dom zdravlja „Irig“, ul. Vojvode Putnika br. 5, 22406 Irig, sa naznakom „Prijava na oglas za Doktor medicine specijalista ginekologije i akušerstva“. Dom zdravlja „Irig“ Direktor

dr Nebojša Acin

Rok važenja
03.08.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Magisterij/specijalizacija
Obrazovanje kandidata
Medicina
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 3 godine
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Irig
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Stručni ispit ili licenca
licenca; specijalistički ispit

Napomena

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja "Irig"


Pregledano: 289 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters