Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici za potrebe Odeljenja radiološke dijagnostike Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE u Beograd (Poslato na 16-07-2021)

Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici za potrebe Odeljenja radiološke dijagnostike


Oglas važi od: 16.7.2021.

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE
11000 Beograd, Pasterova 14

Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici za potrebe Odeljenja radiološke dijagnostike
Probni rad u trajanju od 6 meseci

USLOVI: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.septembra 2005. i završena specijalizacija iz radiologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; na osnovnim studijama iz oblasti medicine u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz radiologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; stručni ispit; licenca; specijalistički ispit; najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima specijaliste; zdravstvena sposobnost utvrđena od strane nadležnog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom. Probni rad u trajanju od 6 meseci. Zainteresovani kandidati podnose (specijalisti): prijavu na oglas sa kratkom biografijom; fotokopiju diplome o završenom odgovarajućem fakultetu; fotokopiju diplome o završenoj specijalizaciji; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju licence.

OSTALO: rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet prezentaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (www.ncrc.ac.rs). Kandidati koji budu izabrani u obavezi su da dostave overene fotokopije traženih dokumenata i dokaz o zdravstvenj sposobnosti. Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za pravne poslove. Prijave se podnose lično (prizemlje, soba br. 32) ili putem preporučene pošiljke na adresu: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Odeljenje za pravne poslove (za oglas) - Beograd, Pasterova 14.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE


Pregledano: 329 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters