Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine izabrani lekar za odrasle Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA „Dr MILUTIN IVKOVIĆ“ u Beograd (Poslato na 22-07-2021)

Doktor medicine izabrani lekar za odrasle


Oglas važi od: 21.7.2021.

DOM ZDRAVLjA
„Dr MILUTIN IVKOVIĆ“
11000 Beograd, Knez Danilova 16
tel. 011/3223-655

Doktor medicine izabrani lekar za odrasle
probni rad 3 meseca
2 izvršioca

USLOVI: visoko obrazovanje, medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine, poznavanje rada na računaru (osnovni paket MS Office i Windows okruženje).

Opis poslova: organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinaca i porodice; radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, odnosno, na sprovođenju skrining programa u skladu s posebnim programima donetim u skladu sa propisima i planom rada službe; vrši dijagnostiku i blagovremeno lečenje pacijenata; ukazuje hitnu medicinsku pomoć; upućuje pacijenta u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu prema medicinskim indikacijama, odnosno kod lekara specijaliste i usklađuje mišljenja i predloge za nastavak lečenja pacijenta; propisuje lekove i medicinska sredstva; sprovodi zdravstvenu zaštitu iz oblasti mentalnog zdravlja u smislu prevencije u okviru propisanog skrininga, rane dijagnostike poremećaja, upućivanja na specijalističko-konsultativni pregled, propisivanje preporučene terapije i upućivanje na viši nivo zdravstvene zaštite; u postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite izabrani lekar upućuje pacijenta na sekundarni i tercijarni nivo; na osnovu mišljenja doktora medicine specijaliste odgovarajuće grane medicine upućuje pacijenta na tercijarni nivo; vodi potpunu medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju pacijenta, fakturiše zdravstvene usluge koje pruža; daje ocenu radne sposobnosti i upućuje na lekarsku i invalidsku komisiju, radi u komisijama i na posebnim programima, izdaje stručno mišljenje, lekarsko uverenje, na lični zahtev i na službeni zahtev kod određenih slučajeva bolesti i povreda, u stručnom radu je samostalan i odgovoran za koordinatorni rad u svojoj jedinici, prati i predlaže izmene u proceduralnom radu u okviru akreditacijskih standarda, obavlja i druge poslove iz delokruga svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i načelnika službe kojima je odgovoran za svoj rad.

OSTALO: Uz molbu priložiti: biografiju, fotokopiju diplome o završenom fakultetu, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju licence i fotokopiju državljanstva. Dostaviti neoverene fotokopije, koje se ne vraćaju kandidatima. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa, poštom ili ličnom dostavom u pisarnicu Doma zdravlja „Dr Milutin Ivković“, Knez Danilova 16, IV sprat, soba 12. Obavezno naznačiti za koje radno mesto se konkuriše. Rezultati oglasa će biti objavljeni na sajtu Doma zdravlja www.dzpalilula.org.rs i na oglasnoj tabli – IV sprat.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA „Dr MILUTIN IVKOVIĆ“


Pregledano: 205 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters