Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra-tehničar Puno radno vreme

na ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO u Kladovo (Poslato na 22-07-2021)

Medicinska sestra-tehničar

Oglas važi od: 21.7.2021.

ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO
19320 Kladovo, Dunavska 1-3
tel. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Medicinska sestra – tehničar
za rad u Sektorskoj ambulanti Korbovo, OJ Dom zdravlja

Medicinska sestra – tehničar
za rad u Službi interne medicine sa hemodijalizom, Odeljenje stacionara sa koronarnom i cerebrovaskularnom jedlnicom, OJ Bolnica

Medicinska sestra – tehničar
za rad u Službi onkologije sa palijativnim zbrinjavanjem, Odeljenje za hemioterapiju, OJ Bolnica

Medicinska sestra – tehničar
za rad u Službi interne medicine sa hemodijalizom, Odsek za hemodijalizu, OJ Bolnica

Pedijatrijska sestra – tehničar
za rad u Službi pedijatrije, ginekologije i akušerstva, Odeljenje pedijatrije, OJ Bolnica

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat mora da ispunjava i uslove u pogledu stručne spreme/obrazovanja: završeno srednje obrazovanje, srednja medicinska škola odgovarajućeg smera (opšteg smera; pedijatrijskog smera za rad u Odeljenju pedijatrije); stručni ispit, licenca izdata od Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Posebni uslovi: rad u smenama. Zainteresovani kandidati podnose prijavu na oglas sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, uz koju prilažu: overenu fotokopiju diplome o završenoj školi; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence za rad; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda); uverenje da nisu osuđivani za krivična dela koja ih čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje iz policijske uprave ili policijske stanice). Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumenatacije. Prijavom na oglas kandidat daje saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove Zdravstvenog centra Kladovo. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija, koje su od važnosti za donošenje odluke o prijemu. Konačnu odluku o izboru kandidata donosi v. d. direktora. Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu: Zdravstveni centar Kladovo, Dunavska 1–3, 19320 Kladovo, sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove ____“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.



Skoro postavljeni poslovi ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO


Pregledano: 298 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters