Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na PRIVREDNI SUD U LESKOVCU u Leskovac (Poslato na 22-07-2021)

Više radnih mesta…

Oglas važi od: 21.7.2021.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU
16000 Leskovac
Bulevar oslobođenja 2
tel. 016/230-502

Sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik, zvanje samostalni savetnik
2 izvršioca

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine – diplomirani pravnik, ili na specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit, najmanje dve (2) godine radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita, i potrebne kompetencije za rad na ovom radnom mestu.

Opis poslova: Pomaže sudiji u radu, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove i druge poslove po nalogu predsednika Suda.

Sudijski pomoćnik – sudijski saradnik, zvanje: savetnik

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine – diplomirani pravnik, ili na specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit i potrebne kompentencije za rad na ovom radnom mestu.

Opis poslova: pomaže sudiji u radu, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove i druge poslove po nalogu predsednika Suda.

Referent za prijem pismena

USLOVI: IV stepen srednje stručne spreme prirodnog, društvenog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za rad na ovom radnom mestu.

Opis poslova radnog mesta: vrši prijem svih sudskih pismena i na njih stavlja prijemne štambilje sa naznakom o danu prijema i konstatacijom o taksama, sređuje primljenu poštu i deli ih odgovarajućim službama, daje obaveštenja strankama, obavlja i druge poslove po nalogu predsednika Suda.

Zapisničar – referent

USLOVI: IV stepen srednje stručne spreme prirodnog, društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen ispit za daktilografa I-a klase ili I-b klase, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za rad na ovom radnom mestu.

Opis poslova radnog mesta: po godišnjem rasporedu poslova obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad sudiji kod koga je raspoređen, piše zapisnike, vrši unos tekstova po diktatu i sa diktafonskih traka, vrši prepis tekstova i rukopisa i izrađuje sve vrste tabela, u saradnji sa korisnicima usluga koriguje unete podatke, stara se o savremenom oblikovanju teksta, priprema i štampa završene materijale i distribuira ih korisnicima usluga, stara se o čuvanju i prenosu podataka, dostupnosti materijala, ispravnosti birotehničke opreme i racionalnom korišćenju kancelarijskog i drugog potrošnog materijala, vodi upisnik za evidenciju štampanih stvari i publikacija, vodi evidenciju o svom radu, radi i druge poslove po nalogu sudije i predsednika Suda.

Faze izbornog postupka i kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku: Izborni postupak se sastoji iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

1. Provera opštnh funkcionalnih kompetencija: Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (provera će se vršiti putem testa — pismeno). Digitalna pismenost (provera će se vršiti rešavavem zadataka praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru). Poslovna komunikacija (provera će se vršiti pismenom simulacijom). Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost”, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije „digitalna pismenost”, neophodno je da uz prijavni obarazac (uredno i u potpunosti popugnjen u delu “rad na računaru”), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen i kandidata oslobodi testovne provere. Provera svake od opštih funkcionalnih kompetencija ne može trajati duže od jednog sata. Kandidati koji su osvojili jedan bod u proveri određene kompetencije isljučuju se iz daljeg izbornog postupka. Informacije o materijalu za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji suda.

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: Među kandidatima vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija i to: 1. Za radno mesto sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik: Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada sudska uprava – poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost suda – provera će se vršiti pisanim putem – test. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik – posedovanje znanja i veština za izradu nacrta sudskih odluka i drugih akata – provera će se vršiti usmenim putem – razgovor sa kandidatom. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik – prezenterske veštine, veštine upravljanja postupkom i veštine izveštavanja u predmetima – provera će se vršiti usmenim putem – razgovor sa kandidatom. 2. Za radno mesto sudijski pomoćnik – sudijski saradnik: Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada sudska uprava – poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost suda – provera će se vršiti pisanim putem – test. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto sudijski pomoćnik –sudijski saradnik – posedovanje znanja i veština za izradu nacrta sudskih odluka i drugih akata – provera će se vršiti usmenim putem – razgovor sa kandidatom. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto sudijski pomoćnik –sudijski saradnik – prezenterske veštine, veštine upravljanja postupkom i veštine izveštavanja u predmetima – provera će se vršiti usmenim putem – razgovor sa kandidatom. 3. Za radno mesto za prijem pismena: Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto za prijem pismena – poznavanje propisa: Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o državnim službenicima i Sudski poslovnik, poznavanje propisa kojim se uređuje upotreba pečata i štambilja u državnom organu – provera će se vršiti usmenim putem- razgovor sa kandidatom. Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada administrativni poslovi – poznavanje kancelarijskog poslovanja – provera će se vršiti usmenim putem – razgovor sa kandidatom. Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada sudska pisarnica – znanje i veštine potrebne za rad na poslovnom softveru za upravljanje predmetima – provera će se vršiti usmenim putem – razgovor sa kandidatom. 4. Za radno mesto zapisničar: Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto zapisničar – poznavanje propisa: Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o državnim službenicima i Sudski poslovnik – provera će se vršiti usmenim putem – razgovor sa kandidatom.

Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada administrativni poslovi – poznavanje kancelarijskog poslovanja – provera će se vršiti usmenim putem – razgovor sa kandidatom. Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada administrativni poslovi – poznavanje metoda i tehnika prikupljanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka – provera će se vršiti usmenim putem – razgovor sa kandidatom.

3. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na svim radnim mestima i prihvatanja vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Vrsta radnog odnosa i mesto rada za sva radna mesta: Za sva radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme u Privrednom sudu u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, Leskovac, uz obavezan probni rad za one koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad traje 6 (šest) meseci.

Opšti uslovi za rad na svim radnim mestima: da je učesnik konkursa punoletan državljanin Republike Srbije; da učesniku konkursa nije ranije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci

Rok za podnošenje prijava na konkurs: Javni konkurs je oglašen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Leskovcu, na internet prezentaciji Privrednog suda u Leskovcu, i na internet prezentaciji i u periodičnom izdanju Nacionalne službe za zapošljavanje. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – publikacija „Poslovi”.

Prijava na konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Privrednog suda u Leskovcu (www.le.pr.sud.rs). Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu. Uredno popunjen, odštampan i potpisan Obrazac prijave podnosi se na šalteru prijema Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, Leskovac ili putem pošte na istu adresu sa naznakom „Prijava na javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – naziv radnog mesta”. Prilikom predaje prijave na konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačen za dostavu obaveštenja.

Dokazi koje prilažu kandidati: biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; uverenje o državljanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; diploma kojom se potvrđuje stručna sprema; za radna mesto sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik u zvanju samostalni savetnik i sudijski pomoćnik – sudijski saradnik u zvanju savetnik: uverenje o položenom pravosudnom ispitu; za radna mesta za prijem pismena: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; za radno mesto zapisničar u zvanju referent – uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i uverenje o položenom ispitu za daktilografa Ia ili Ib klase; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); potvrdu da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdate od strane državnog organa u kome je učesnik internog konkursa bio u radnom odnosu; uverenje da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) meseci, izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, ne starije od šest meseci); drugi dokazi o stečenim znanjima i veštinama.

Državni službenik koji se prijavljuje na konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika. Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača. Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.

Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, Leskovac. Kandidati će o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave. Izborni postupak će započeti po isteku roka za podnošenje prijava. Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Nataša Conić, administrativno-tehnički sekretar, kontakt telefon 016/230-502.

NAPOMENE: dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje da kandidat nije osuđivan. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9 stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama (član 103 stav 3). Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u Obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi biće odbačene. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože u roku od 6 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Položen državni ispit nije uslov niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Saglasno članu 9 Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Javni konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana odlukom predsednika Privrednog suda u Leskovcu. Obaveštavaju se učesnici konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika. Privredni sud u Leskovcu ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti i etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi i pojmovi koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola. Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Privrednog suda u Leskovcu https: //www.le.pr.sud.rs/, na oglasnoj tabli Privrednog suda u Leskovcu i na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Obrazac prijave na konkurs, za sva radna mesta, može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Privrednog suda u Leskovcu https: //www.le.pr.sud.rs/).Skoro postavljeni poslovi PRIVREDNI SUD U LESKOVCU


Pregledano: 1598 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters