Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Tužilački pomoćnik, zvanje tužilački saradnik Puno radno vreme

na OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO PIROT u Pirot (Poslato na 22-07-2021)

Tužilački pomoćnik, zvanje tužilački saradnik

Oglas važi od: 21.7.2021.

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO PIROT
18300 Pirot, Srpskih vladara 126

Tužilački pomoćnik, zvanje tužilački saradnik

Opis poslova: tužilački pomoćnik – tužilački saradnik pomaže javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca u radu, prati sudsku praksu, izrađuje nacrte akata, uzima na zapisnik kriv. prijave, podneske i izjave građana, i pod nadzorom i po uputstvima javnog tužioca, odnosno zamenika javnog tužioca vrši poslove predviđene zakonom i drugim propisima.

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama na pravnom fakultetu u obimu od najmanje 240 ESP bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama na pravnom fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine, položen pravosudni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

Opšti uslovi za rad: Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane čl. 24 i 26 Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18) i članom 45 stav 1 Zakona o državnim službenicima: da je učesnik konkursa punoletan državljanin Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Faze izbornog postupka i učešće kandidata: Stručnu osposobljenost kandidata konkursna komisija vrednuje u izbornom postupku, ocenjujući ispunjenost uslova prema tekstu oglasa, usaglašenom sa opisom radnog mesta u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu.

Izborni postupak sprovodi se u fazama u kojima se proveravaju opšte i posebne funkcionalne kompetencije, zatim ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju. U izbornom postupku komisija će proveriti opšte funkcionalne kompetencije: organizacija i rad državnih organa Republike Srbije, digitalna pismenost, poslovna komunikacija.

Kompetencija „organizacija i rad državnih organa Republike Srbije” biće proverena putem testa sa pitanjima zatvorenog tipa, koji kandidati rešavaju obeležavanjem jednog od više ponuđenih odgovora. Test sačinjava komisija metodom slučajnog izbora iz baze pitanja zatvorenog tipa, koja će biti objavljena na oglasnoj tabli Osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu.

Kompetencija „digitalna pismenost” biće proverena rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru, a test sačinjava komisija metodom slučajnog izbora iz baze zadataka zatvorenog tipa. Kandidati koji su, u skladu sa oglasom o konkursu, priložili odgovarajući sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju ove kompetencije se ne proveravaju, pri čemu Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetenecije ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije na nivou koji je neophodan za obavljanje poslova na radnom mestu.

Kompetencija “poslovna komunikacija” proverava se pisanom simulacijom. Simulacija (studija slučaja) zahteva da se u pisanom obliku da predlog rešenja određenog zadatka koje je tipično za obavljanje poslova na radnom mestu. Provera se obavlja u papirnoj formi. Zadatak sačinjava Komisija metodom slučajnog izbora iz baze pitanja zatvorenog tipa.

Među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija u izbornom postupku proveriće se i posebne funkcionalne kompetencije, pisanim testom, radi provere potrebnih kompetencija za rad na ovom radnom mestu u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu, i usmenim razgovorom sa kandidatom i to rešavanjem zadatka koji je tipičan za radno mesto za koje je raspisan konkurs u okviru kojih provera će biti provereno poznavanje procesnog i materijalnog krivičnog prava. Shodno tome, komisija će sačiniti test od po 15 pitanja i tri zadatka najkasnije 24 sata pre početka provere, od kojih će metodom slučajnog izbora izabrati test i zadatak koji će rešavati svi prijavljeni kandidati. Po završetku pisanog dela provere, sa svim kandidatima biće održan razgovor u okviru kojeg će se od svakog kandidata pojedinačno zahtevati da u usmenom obliku da predlog rešenja određenog zadatka koji je tipičan za obavljanje poslova na radnom mestu tužilačkog pomoćnika.

Po proveri opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija u izbornom postupku proveriće se i ponašajne kompetencije, i to: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa i savesnost, posvećenost i integritet. Provera će biti izvršena putem intervjua baziranog na kompetencijama, u kome će se kandidatima postavljati pitanja koja se odnose na njihovo ponašanje u određenim okolnostima.
Nakon provere ponašajnih kompetencija Komisija obavlja usmeni intervju sa kandidatima radi procene motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanja vrednosti državnih organa.

O datumu i mestu za svaku od navedenih faza postupka kandidati će biti blagovremeno obavešteni, s tim da će prva od predviđenih provera (opšte funkcionalne kompetencije) biti zakazana čim to bude moguće, imajući u vidu dostupnost članova komisije i predstojeći period godišnjih odmora.

Trajanje radnog odnosa i mesto rada: Za radno mesto tužilački pomoćnik radni odnos se zasniva na neodređeno vreme u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu, Srpskih vladara 126, Pirot.

Opšti uslovi za rad na radnom mestu: Učesnik konkursa mora biti punoletan državljanin Republike Srbije, da mu nije ranije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Rok za podnošenje prijava na konkurs: Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji se može preuzeti neposredno u kancelariji predsednika komisije, zamenika javnog tužioca Marije Rangelov, u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu, koji Obrazac ujedno predstavlja i prilog Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima, te je dostupan i na internetu u elektronskoj formi. Obrazac se takođe nalazi na sajtu Osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu.

Prijave na javni konkurs podnose se u pisarnici Osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu, Srpskih vladara 126, sa naznakom „Za javni konkurs”. Pored toga, podnošenje prijave moguće je i putem pošte i to sa sledećim podacima: Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu, Srpskih vladara 126, Pirot, preporučenom pošiljkom sa naznakom: „Za konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta tužilački pomoćnik“.

Prilikom predaje prijave na konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od 3 dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačen za dostavu obaveštenja.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: obrazac prijave na konkurs koji mora biti lično potpisan, biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu i drugim značajnim uspesima, diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, original ili overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu, isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), potvrda da učesniku konkursa nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdat od strane državnog organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu, uverenje da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci, izdate od strane Ministarstva unutrašnjih poslova RS, ne starija od 6 meseci.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika.

Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Zamenik javnog tužioca Marija Rangelov ili i tužilački pomoćnik Branko Janković, kontakt telefon: 010/341-391.

Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu. Kandidati će o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte koje navedu u svojim obrascima prijave.

NAPOMENE: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje da kandidat nije osuđivan. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” broj 18/16) propisano je da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9 stav 3), da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama (član 103 stav 3). Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u Obrascu prijave, zakoruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi biće odbačene.

Saglasno članu 9 Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapožljavanju u državnim organima, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana odlukom rukovodioca Osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu.

Obaveštavaju se učesnici konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.

Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti i etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi i pojmovi koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje, na portalu e-Uprave, na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu.Pregledano: 401 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters