Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO SMEDEREVO u Smederevo (Poslato na 22-07-2021)

Više radnih mesta...


Oglas važi od: 21.7.2021.

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO SMEDEREVO
11300 Smederevo, Trg republike 2
tel. 026/4150-278

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Više javno tužilaštvo u Smederevu, Smederevo, Trg republike 2.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Tužilački pomoćnik – viši tužilački saradnik, u zvanju samostalnog savetnika

Opis poslova: pomaže javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca u radu, prati sudsku praksu, izrađuje tužilačke akte, uzima na zapisnik krivične prijave, podneske i izjave građana, samostalno preduzima procesne radnje, vrši pod nadzorom i po uputstvima javnog tužioca, odnosno zamenika javnog tužioca poslove predviđene zakonom i drugim propisima.

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESP bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit, najmanje dve godine radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnog ispita i potrebne kompetencije za rad za ovo radno mesto.

2. Upisničar u zvanju referenta

Opis posla: vodi upisnike, evidentira kretanje predmeta, obeležava nomenklaturne znake na popisu spisa, uvodi i razvodi predmete u upisniku, vodi registar upisnika, sređuje i arhivira završene predmete, sastavlja statističke preglede po upisnicima i popunjava statističke upitnike, vodi odgovarajuće dostavne knjige i knjige ekspedicije, obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja pisarnice.

USLOVI: srednja stručna sprema društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, u trajanju od četiri godine, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit za rad u državnim organima i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata: Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija: Svim kandidatima koji učestvuju u izvornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije i to:
• organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (provera će se vršiti putem pisanog testa);
• digitalna pismenost (provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru);
• poslovna komunikacija (provera će se vršiti pisanom simulacijom).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost”, ako kandidat poseduje vežeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu „Rad na računaru”), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza odlučiti da li moći ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu (sd.vi.jt.rs).

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1) – tužilački pomoćnik:
• Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada uprava u javnom tužilaštvu (provera će se vršiti pisanim putem – testom ili usmenim putem – razgovorom sa kandidatom).
• Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto tužilački pomoćnik – posedovanje znanja i veština za izradu nacrta tužilačkih akata (provera će se vršiti pisanim putem – testom ili usmenim putem – razgovorom sa kandidatom).
• Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto tužilački pomoćnik – veštine upravljanja pretkrivičnim postupkom (provera će se vršiti pisanim putem – testom ili usmenim putem – razgovorom sa kadidatom).

Za radno mesto pod rednim brojem 2) – upisničar:
• Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada pisarnica u javnom tužilaštvu – poznavanje propisa relevantnih za nadležnosti i organizaciju javnog tužilaštva (provera će se vršiti pisanim putem – testom ili usmenim putem – razgovorom sa kandidatom).
• Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada pisarnica u javnom tužilaštvu – posedovanje znanja i veština potrebnih za rad na poslovnom softveru – SAPO (provera će se vršiti pisanim putem – testom ili usmenim putem – razgovorom sa kandidatom).
• Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto upisničar – poznavanje relevantnih propisa iz delokruga organa Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu i Zakona o državnim službenicima (provera će se vršiti pisanim putem – testom ili usmenim putem – razgovor sa kandidatom).

3. Provera ponašajnih kompetencija: Ponašajne kompetencije su: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje razultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet, i njihovu proveru vršiće diplomirani psiholog na osnovu intervjua baziranog na kompetencijama i upitnika.

4. Intervju sa Komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Sve navedene kompetencije komisija će proveriti u roku od 15 dana računajući od dana isteka roka za prijavu na oglas po predmetnom konkursu. Baza pitanja biće objavljena na internet stanici tužilaštva (sd.vi.jt.rs).

ZAJEDNIČKO ZA SVA RADNA MESTA

IV Mesto rada: Smederevo, stalno sedište: Trg republike 2.

V Trajanje radnog odnosa: radni odnos sa zasniva na neodređeno vreme.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da ima propisanu stručnu spremu i da ispunjava uslove određene zakonom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da učesnik konkrusa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (č. 45. stav 1 Zakona o družavnim službenicima).

VII Obrazac prijave na konkurs i dokazi koji se prilažu: Prijava na konkurs podnosi se na Obrascu prijave za odgovarajuće radno mesto. Obrazac je dostupan na internet stranici Višeg javnog tužilaštva u Smederevu ili u štampanoj verziji u Upravi tužilaštva (Smederevo, Trg republike 2); obrazac prijave mora biti svojeručno potpisan; obrazac prijave na konkurs sadrži: podatke o konkursu, lične podatke – adresu stanovanja, telefon, elektronsku adresu, obrazovanje, stručne i druge ispite podnosilaca prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa, podatak o znanju rada na ručunaru, podatak o znanju stranog jezika, dodatne edukacije, radno iskustvo, posebne uslove, dobrovoljno datu izjavu o pripadnosti nacionalnoj manjini, posebne izjave od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državnim organima; prijava na javni konkurs može se podneti putem pošte ili neposredno na adresu: Više javno tužilaštvo u Smederevu, Smederevo, Trg republike 2; prilikom prijema prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestuvuje na javnom konkursu. Podnosilac prijave biće obavešten o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave na način na koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

VIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koje ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (adrese ili brojeve telefona) koje su naveli. Provera svih kompentencija će se vršiti u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, Trg republike 2. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona i/ili mejl-adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

IX Ostali dokazi koje prilažu samo kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa komisijom: original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne stariji od 6 meseci); uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci (ne starije od 6 meseci); potvrda da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u družavnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo oni kandidati koji su radili u državnom organu); overena fotokopija diplome kojom se potrvđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima. Kandidati bez položenog družavnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada; sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru (ukoliko poseduje isti); Obrazac 1 – Izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiti umesto njega.

Odredbama članova 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupka („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 18/2016), propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom pravosudnom ispitu, uverenje o položenom državnom istitu, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatovara od najmanje šest meseci.

Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Kandidati koji su uspešno prošli faze izvornog postuka pre intervjua sa komisijom pozvaće se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji u ostavljenom roku ne prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisanim putem se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu navedenu u oglasu.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je naraspoređen. Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao).

X Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”.

XI Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Prijave se podnose Višem javnom tužilaštvu u Smederevu, Trg republike 2, Smederevo, sa naznakom „Prijava na javni konkurs – za izvršilačko radno mesto“ (navesti naziv radnog mesta za koje se podnosi prijava).

XII Izborni postupak: Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak, objavljuje se na internet prezentaciji tužilaštva prema šiframa njihove prijave.

Kandidate koji uspešno završe pismenu proveru opštih funkcionalnih kompentencija konkursna komisija će obavestiti o vremenu i mestu provere posebnih funkcionalnih kompetancija, a potom i o vremenu i mestu provere ponašajnih kompetencija i na kraju obaviti intervju sa kandidatima.

XIII Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Ivana Podovac Rađenović, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu, kontakt telefon: 026/415-0278 ili zgrada tužilaštva u Smederevu, Trg republike 2, kancelarija broj 49 na 2. spratu.

Napomene: Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača. Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu, mora biti nostrifikovana. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene zaključkom komisije. Svaka faza izbornog postupka u selekciji kandidata biće eliminaciona. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu (sd.vi.jt.rs). Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Višeg javnog tužilaštva u Smederevu (sd.vi.jt.rs), na portalu e-Uprave, oglasnoj tabli, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”.


Pregledano: 866 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters